Poland

Białorusini szybko biednieją

Bia³oruœ

Bia³oruœ

Bloomberg

Œrednie wynagrodzenie na Bia³orusi zmniejszy³o siê w styczniu a¿ o 12,5 procent w stosunku do grudnia. Œrednia p³aca to równowartoœæ 1843 z³. To poziom sprzed oœmiu lat. Najbiedniej jest w kulturze i opiece spo³ecznej.

Wed³ug oficjalnych danych statystycznych na Bia³orusi œrednia pensja w styczniu wynosi³a 1290 rubli (1843 z³), co oznacza spadek o 12,5 procent w ujêciu miesiêcznym, pisze portal naviny.online.

Tradycyjnie najwy¿sze p³ace by³y w Miñsku - 1849 rubli, najni¿sze w obwodzie mohylewskim - 1053,5. W obwodzie brzeskim œrednia pensja wynosi³a 1088,1 rubli, w Witebsku - 1085 rubli, Homel - 1146,8 rubli, Grodno - 1097,1 rubli.

Najwy¿sze wynagrodzenie nadal otrzymuj¹ informatycy: w styczniu wynios³o 5742 rubli (8203 z³). Najmniejsz¹ pensjê mieli fryzjerzy - 555,9 rubla. Ró¿nica wynosi 10,3 raza.

Bardzo biednie jest w bia³oruskiej kulturze - 706,6 rubli (1008 z³) to wynagrodzenie pracowników bibliotek, muzeów, archiwów. Pracownicy socjalni maj¹ œrednio 805,6 rubli.

Eksperci zwracaj¹ uwagê, ¿e wynagrodzenia w przeliczeniu na dolary jest jeszcze ni¿sze. „Œrednia pensja w przeliczeniu na dolary jest obecnie na tym samym poziomie, co osiem lat temu. Jeœli kryzys polityczny bêdzie siê utrzymywa³, to spadnie do równowartoœci 400 dolarów” - powiedzia³ wczeœniej Wadim Josub, starszy analityk Alpari Eurasia.

Zdaniem Lwa Lwowskiego z Centrum Badañ Ekonomicznych BEROC, w obecnej sytuacji nie bêdzie ¿adnych przes³anek do wzrostu wynagrodzeñ: „Brak zaufania do s¹downictwa szkodzi rozwojowi sektora prywatnego, sytuacja finansowa sektora publicznego jest trudna, zewnêtrzne uwarunkowania rozwoju bia³oruskiej gospodarki s¹ równie¿ obecnie znacznie gorsze ni¿ rok temu, ze wzglêdu na wp³yw pandemii i reakcjê œwiata zewnêtrznego na kryzys polityczny na Bia³orusi. Na tym tle nie nale¿y spodziewaæ siê wzrostu dobrobytu ludnoœci, a raczej odwrotnie".

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud