Poland

Białoruś: strajki i protesty studentów

Od rana strajkuj¹ pracownicy najwa¿niejszych przedsiêbiorstw stolicy. Na ulice wyszli studenci.

Niezale¿ne bia³oruskie media informuj¹, ¿e w poniedzia³ek strajk rozpoczêli robotnicy Miñskiej Fabryki Traktorów (MTZ), Miñskiej Fabryki Ci¹gników Ko³owych (MZKT), MAZ (produkuje autobusy i ciê¿arówki), Atlant (producent urz¹dzeñ gospodarstwa domowego, w tym lodówek), Grodno Azot i innych zak³adów pracy w kraju. Przy wejœciu do niektórych fabryk interweniowali funkcjonariusze OMONu i rozpêdzali mieszkañców solidaryzuj¹cych siê ze strajkuj¹cymi.

Strajkuj¹ równie¿ studenci najwa¿niejszych uczelni wy¿szych. Na ulice stolicy wyszli studenci m.in. Bia³oruskiego Pañstwowego Uniwersytetu Medycznego, wielu wydzia³ów Bia³oruskiego Pañstwowego Uniwersytetu oraz Bia³oruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Studenci tego ostatniego musieli uciekaæ przed funkcjonariuszami OMONu, który œci¹ga posi³ki do g³ównego gmachu uczelni.

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries