Poland

Białoruś: samopodpalenie pod budynkiem rządowym

W Miñsku mê¿czyzna dokona³ samopodpalenia. W ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala.

Bia³oruskie media podaj¹, ¿e na Placu Niepodleg³oœci mê¿czyzna obla³ siê p³ynem ³atwopalnym i dokona³ samopodpalenia. Ogieñ próbowali gasiæ ochroniarze z pobliskiego budynku rz¹dowego. Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do szpitala, jest w ciê¿kim stanie, ma poparzenia ponad 50 proc. cia³a.

Niezale¿ny portal Nasza Niwa, powo³uj¹c siê na Komitet Œledczy podaje, ¿e mê¿czyzna ma 35 lat. Motywy s¹ na razie nieznane.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7