Poland

Białoruś: łagry dla opozycjonistów?

Polityka

Aleksander £ukaszenko

president.gov.by

Przeciwnicy re¿imu ujawnili kontrowersyjne nagranie, kompromituj¹ce kierownictwo bia³oruskiego MSW.

Nagranie ujawni³a inicjatywa BYPOL, zrzeszaj¹ca zbuntowanych bia³oruskich milicjantów, funkcjonariuszy s³u¿b, MSW oraz Komitetu Œledczego. Przeciwnicy re¿imu przekonuj¹, ¿e g³os na nagraniu nale¿y do ówczesnego szefa wydzia³u ds. walki z przestêpczoœci¹ i korupcj¹ (GUBOPiK) Niko³aja Karpienoua, obecnego wiceszefa MSW. Nagranie, jak twierdz¹ niezale¿ne bia³oruskie media, pochodzi z paŸdziernika. G³os mê¿czyzny na nagraniu opowiada innym funkcjonariuszom MSW o nowej broni traumatycznej, któr¹ Miñsk mia³ dostaæ z Rosji.

- Wziêliœmy wczoraj skrzynkê kartonow¹, z³o¿yliœmy j¹, postawiliœmy na krzeœle i wypróbowaliœmy. Okaza³o siê, ¿e skrzynka kartonowa i krzes³o zosta³y przebite na wylot, i ju¿ wiadomo dlaczego zmar³ ten pijak i debil. Jak on siê nazywa³? – mówi mê¿czyzna na nagraniu, którego BYPOL zidentyfikowa³ jako wiceszefa MSW. W tym momencie obecni na sali podpowiedzieli: „Tarajkouski".

- Tak Tarajkouski, ten pijak i debil. Zmar³ wiadomo ju¿ dlaczego, przez gumow¹ kulê, która trafi³a go w klatkê piersiow¹ [...] Rosyjska broñ traumatyczna z bliskiej odleg³oœci niczym siê nie ró¿ni od palnej – powiedzia³.

Chodzi o Aleksandra Tarajkouskiego, którego zamordowano podczas powyborczych protestów w Miñsku 10 sierpnia. Do dzisiaj nikt z funkcjonariuszy nie poniós³ odpowiedzialnoœci za jego œmieræ, nikt nie us³ysza³ nawet zarzutów.

Ale to nie wszystko. Ówczesny szef GUBOPiK relacjonowa³ podopiecznym wyniki narady z udzia³em urzêduj¹cego od 1994 roku na Bia³orusi Aleksandra £ukaszenki. – Prezydent powiedzia³ jeszcze, ¿e te wszystkie sprawy, które maj¹ miejsce na ulicach, trzeba rozwi¹zaæ i rozwi¹zaæ ostro – mówi. – Jak mówi³ dziadek Lenin, w kraju tylko jedna strona mo¿e u¿ywaæ broni – pañstwo. Wszyscy pozostali, którzy chwytaj¹ za broñ to bandyci. Bandyci i terroryœci, i stosunek do nich powinien byæ odpowiedni – oznajmi³.

- Tworzona jest baza danych. Kto trafi tam po raz drugi, musi w niej pozostaæ. Trzeba ich rozpracowaæ i stworzyæ ³agier, ale nie dla jeñców wojennych, nie dla internowanych, ale dla szczególnie zawziêtych, ¿eby ich tam przesiedliæ. I otoczyæ drutem kolczastym – s³yszymy na nagraniu, ujawnionym przez BYPOL.

- Na co zas³u¿yliœmy, na pañstwo do ¿ycia czy obóz koncentracyjny? – komentowa³a nagranie przebywaj¹ca na Litwie liderka bia³oruskiej opozycji demokratycznej Swiat³ana Cichanouska. – Jestem przekonana, ¿e s³yszeliœcie to nagranie, gdzie zastêpca szefa MSW Karpienkou wystêpuje przed podw³adnymi. Wys³aliœmy to (nagranie - red.) do Kongresu USA, OBWE, Rady Europy i innych naszych partnerów miêdzynarodowych. Ju¿ zaapelowaliœmy do UE o uznanie GUBOPiKu i OMONu za organizacje terrorystyczne. Karpienkou ju¿ ma sprawê karn¹ i grozi mu miêdzynarodowy list goñczy. Ju¿ znalaz³ siê na liœcie osób, wobec których sankcje wprowadzi³y pañstwa ba³tyckie. Nie pozwolimy œwiatu zapomnieæ o tym, co siê teraz dzieje na Bia³orusi – mówi Cichanouska.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before