Poland

Bezradność Jarosława Kaczyńskiego

Ale Kaczyñski grozi te¿ koalicjantom – twierdzi, ¿e kto uderza w jednoœæ obozu rz¹dz¹cego, szkodzi Polsce, polskim rodzinom i wartoœciom. „Ci, którzy w tej chwili prowadz¹ te ró¿ne partykularne gierki po prostu pchaj¹ nas ku nieszczêœciu” – mówi o konfliktach w Zjednoczonej Prawicy Kaczyñski. Mo¿na by z³oœliwie powiedzieæ, ¿e to powa¿na samokrytyka, poniewa¿ nikt chyba nie wierzy w to, ¿e Adam Bielan postanowi³ rozbiæ Porozumienie bez zgody Kaczyñskiego. Jeœli wiêc ktoœ rozbija Zjednoczon¹ Prawicê, jest to sam Kaczyñski.

Problem w tym, ¿e wywiad jest raczej przejawem bezradnoœci. Prezes nie potrafi za³agodziæ sytuacji wewn¹trz koalicji, wiêc udzieli³ wywiadu PAP, by pogroziæ koalicjantom. Tyle tylko, ¿e nie rozwi¹za³ tym samym ¿adnych z problemów, które stoj¹ przed rz¹dami PiS. Jednym z najpowa¿niejszych jest trzecia fala koronawirusa. Na ten temat jednak prezes nie ma nic ciekawego do powiedzenia. COVID jest poza nim. Wspomina o nim wy³¹cznie jako o Ÿródle kryzysu gospodarczego, z którym jednak nasz kraj mia³, wed³ug niego, sobie œwietnie poradziæ. I to te¿ pokazuje jego bezradnoœæ. Zwykli Polacy ¿yj¹ pandemi¹, walczy z ni¹ rz¹d, wszyscy zastanawiaj¹ siê nad obostrzeniami, szczepieniami itp., a dla prezesa to jakaœ abstrakcja. Kaczyñskiego pandemia w ogóle nie interesuje. Jego interesuj¹ polityczne rozgrywki, jak choæby próba przewrotu w Porozumieniu. Dla niego wa¿ne jest odreagowywanie narodowych kompleksów, by wreszcie – jak mówi w wywiadzie – za granic¹ siê z Polsk¹ liczono tak, jak ona na to zas³uguje.

Kaczyñski jest bezradny równie¿ wobec koalicjantów. W¹tpiê, by jego wywiad zatrzyma³ Janusza Kowalskiego, który jeŸdzi po Polsce, krytykuje rz¹d za politykê europejsk¹ i energetyczn¹ i przekonuje w wywiadach, ¿e tylko Zbigniew Ziobro chce broniæ polskiej suwerennoœci.

A to dopiero wierzcho³ek listy problemów. Kaczyñski o wartoœciach mówi w dniu, gdy „Gazeta Wyborcza” ujawni³a taœmy, które przedstawiaj¹ prezesa Orlenu, Daniela Obajtka – którego Kaczyñski niedawno wychwala³ pod niebiosa – w niekorzystnym œwietle. To, ¿e na nagraniach s³ychaæ wulgaryzmy, jest najmniejszym problemem. Obajtek, którego wielu ludzi w PiS widzia³a jako kolejnego premiera, stoi dziœ przed potê¿nym wizerunkowym k³opotem.

PiS te¿ jest bezradne wobec tektonicznych zmian spo³ecznych. Z jednej strony wyrok TK sta³ siê zarzewiem spo³ecznego buntu, pokazuj¹cego skalê przemian obyczajowych. Z drugiej kolejne skandale pedofilskie uderzaj¹ w autorytet Koœcio³a. To uderza równie¿ w PiS, który powo³a³ komisjê do spraw walki z pedofili¹, a ta coraz bardziej zaczyna byæ poœmiewiskiem, zamiast instrumentem przywracania sprawiedliwoœci ofiarom pedofilów, nie tylko tych w sutannach.

Nastroje spo³eczne pod koniec zimy zawsze s¹ s³abe, w tym roku dodatkowo pogarsza je trwaj¹ca ju¿ rok pandemia. Co do powiedzenia ma tym wszystkim sfrustrowanym Polakom prezes PiS? ¯e kto nie jest za PiS ten jest „przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartoœciom”.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed