Poland

Betlej: Coraz więcej lockdownów w Europie

Sytuacja epidemiczna jest tak trudna, ¿e ¿eby j¹ okie³znaæ w³adze Polski mog¹ za kilka tygodni siêgn¹æ po rozwi¹zanie najdalej id¹ce – ponowne zamkniêcie gospodarki. Tymczasem powinny zdecydowaæ siê na zamkniêcie szkó³ i ograniczenia gastronomii – uwa¿a ekspert.

Tygodniowe wskaŸniki epidemiczne w 36 z 37 wszystkich krajów obserwowanych przez Instytut Badañ Rynku Turystycznego Traveldata rosn¹. WskaŸnik spad³ jedynie w Tunezji – informuje na wstêpie cotygodniowego raportu prezes Instytutu Badañ Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Na tle krajów Ÿród³owych dla turystyki pozytywnie wyró¿niaj¹ siê Skandynawia (335 nowych zachorowañ na milion mieszkañców), kraje nadba³tyckie (405) i Niemcy (486). Choæ takie wartoœci nowych infekcji by³y jeszcze do niedawna uwa¿ane za fatalne.

Przy czym tygodniowy wskaŸnik zgonów podniós³ siê o prawie 70 procent z 4,63 do 7,83 przypadków na milion mieszkañców. A warto zauwa¿yæ, ¿e jest to dynamika ju¿ znacz¹co wiêksza od dynamiki dla liczby nowych infekcji (prawie 41 procent) – wylicza autor.

Nadal znacznie stabilniejszy jest wskaŸnik nowych zaka¿eñ w krajach dla ruchu turystycznego docelowych. W ostatnim tygodniu mia³ tam miejsce niespe³na 10-procentowy wzrost, z 307 do 337 przypadków na milion mieszkañców. Jednak jego bezwzglêdna wielkoœæ z porównaniu z wskaŸnikami dla krajów Ÿród³owych staje siê te¿ stopniowo coraz bardziej korzystna.

W tych samych krajach sytuacja pod wzglêdem liczby zgonów by³a zdecydowanie korzystniejsza ni¿ w krajach Ÿród³owych – wskaŸnik wzrós³ umiarkowanie z 6,15 do 6,82 przypadków na milion mieszkañców, czyli o nieca³e 11 procent.

„Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e obecne tygodniowe liczby zmar³ych nadal pozostaj¹ we wszystkich wymienionych obszarach w jednoznacznym trendzie rosn¹cym i, ¿e najbardziej niekorzystny dla zdrowia okres jesienno–zimowy dopiero siê rozpoczyna. Ponadto liczba zgonów jest zwykle opóŸnionym w czasie efektem liczby zachorowañ na koronawirusa, a wiêc jest doœæ prawdopodobne, ¿e wraz ze wzbieraj¹c¹ fal¹ nowych zachorowañ równie¿ ona bêdzie nadal wzrastaæ” – pisze Betlej.

Bardziej zaraŸliwy, mniej zjadliwy

W kolejnej czêœci wywodu, zatytu³owanej „Sytuacja epidemiczna w Polsce: koniec epopei, pocz¹tek tragedii…” autor wraca do historii epidemii i opisuje przebieg walki z ni¹ od marca. Tytu³y poszczególnych fragmentów oddaj¹ charakter narracji: „Akt pierwszy – euforia wiosennego zwyciêstwa”, „Akt drugi – wakacyjne intermedium z czarnymi chmurami na horyzoncie” („Wydaje siê, ¿e w sierpniu i wrzeœniu nasze w³adze pope³ni³y b¹dŸ kontynuowa³y b³êdne decyzje, których skutki ju¿ s¹ widoczne i bêd¹ widoczne przynajmniej w tygodniach nastêpnych (…) i prawdopodobnie przyczyni³y siê w znacz¹cym stopniu do tej sytuacji, któr¹ obserwujemy obecnie”), „Akt trzeci – wczesnojesienna eksplozja zachorowañ i zgonów”.

Nastêpnie Betlej poœwiêca wiêcej miejsca kwestii, jakie korzyœci i niebezpieczeñstwa p³yn¹ z tego, ¿e wirus sta³ siê „bardziej zaraŸliwy choæ mniej zjadliwy”.

Jak pisze, „mniej zjadliwy wirus wywo³uje ³agodniejszy przebieg choroby, co w konsekwencji powoduje relatywnie mniejsz¹ liczbê przypadków œmiertelnych”, ale jego wiêksza agresywnoœæ objawia siê prawdopodobnie „wiêksz¹ liczb¹ zaka¿eñ”. Tym bardziej, ¿e ci¹gle ma³a liczba mieszkañ powoduje, ¿e pod jednym dachem ¿yj¹ wielopokoleniowe rodziny.

Zamkn¹æ szko³y i kluby

Pyta autor i radzi ponownie zamkn¹æ szko³y (szczególnie dla m³odszych roczników) i zdecydowanie ograniczyæ dzia³alnoœæ barów, restauracji, klubów i lokali rozrywkowych, „gdzie w godzinach wieczornych w sposób naturalny dochodzi do rozluŸnienia dyscypliny stosowania siê do regu³ dystansowania spo³ecznego i innych ograniczeñ, co w konsekwencji prowadzi do wzmo¿enia transmisji wirusa”.

To ostatnie powinno – zdaniem eksperta – bezwzglêdnie ³¹czyæ siê z wyp³acaniem rekompensat przedsiêbiorcom, a¿ pandemia nie zostanie „ponownie ograniczona do rozmiarów nie zagra¿aj¹cych prawid³owemu funkcjonowaniu spo³eczeñstwa”.

„Alternatyw¹ dla zamkniêcia szkó³ i ograniczenia dzia³alnoœci lokali gastronomicznych i rozrywkowych mo¿e byæ ponowny i bardzo kosztowny lockdown wielu istotnych ga³êzi gospodarki oraz œmieræ nawet do kilkunastu tysiêcy ludzi podczas kilku miesiêcy drugiej fali pandemii” – alarmuje Betlej.

Jak dodaje, rz¹d powinien jednoczeœnie jeszcze bardziej zdecydowanie informowaæ ludzi starszych, jak powinni siê zachowywaæ, ¿eby nie zaraziæ siê koronawirusem.

Lockdownem w wirusa

Jeœli liczba zaka¿eñ bêdzie nadal gwa³townie ros³a (np. 20-30 tysiêcy dziennie) „decyzje dotycz¹ce ca³kowitego lub czêœciowego lockdownu mog¹ ze wzglêdów zdrowotnych i politycznych okazaæ siê nieuniknione” – wskazuje.

Przypomina te¿ postêpowanie w³adz Izraela, które dziêki drugiemu zamkniêciu gospodarki i radykalnemu ograniczeniu ¿ycia spo³ecznego odnios³y sukces i ograniczy³y epidemiê. Tygodniowy wskaŸnik liczby nowych zachorowañ spad³ z 4688 przypadków na milion mieszkañców przed trzema tygodniami do 1180 w tygodniu ostatnim, czyli do ni¿szego poziomu ni¿ odnotowany w tym samym czasie w Polsce (1321).

Przy czym Izrael nie jest ju¿ jedynym krajem, który wprowadzi³ powtórny lockdown. Na du¿e obostrzenia przypominaj¹ce lockdown znany z wiosennego okresu pandemii decyduje siê coraz wiêcej pañstw, w tym nasi po³udniowi s¹siedzi Czechy i S³owacja, a tak¿e Wielka Brytania (zw³aszcza Walia), S³owenia, W³ochy i Irlandia. Takie obostrzenia wprowadzane s¹ te¿ lokalnie w regionach, w których zagro¿enie epidemiczne przybiera du¿e rozmiary takich jak obszar Pary¿a i okolic (tzw. Ile de France), aglomeracja Madrytu, czy hiszpañskie pó³nocne prowincje Nawarra i La Rioja – wymienia.

TUI Group dosta³o ju¿ chojn¹ pomoc od rz¹du Niemiec w ³¹cznej wysokoœci 3 miliardów euro, czyli oko³o 15 procent rocznych przychodów organizatora – przypomina prezes Traveldaty. To zapewni³o wprawdzie firmie p³ynnoœæ finansow¹ do mniej wiêcej pocz¹tku II kwarta³u 2021 roku. Ale pozostaje jeszcze kwestia zachowania dodatnich funduszy w³asnych koncernu. Ze sprawozdañ finansowych firmy wynika, ¿e na skutek bardzo du¿ych strat w ostatnich trzech kwarta³ach kapita³y zmniejszy³y siê z 4,17 miliarda euro (wrzesieñ 2019 r.) do 1,15 miliarda euro na koniec czerwca 2020 roku.

„Nie wiadomo, czy i ile uda³o siê koncernowi zarobiæ w mocno programowo okrojonym III kwartale 2020 roku, ale historia i obecna sytuacja rynkowa z du¿ym prawdopodobieñstwem prowadzi do konkluzji, ¿e przewidywane straty koncernu w IV kwartale 2020 i pierwszym pó³roczu 2021 roku mog¹ spowodowaæ, ¿e kapita³y Grupy stan¹ siê ujemne” – s¹dzi ekspert.

St¹d zapewne nowa inicjatywa touroperatora, zmierzaj¹ca do podniesienia funduszy w³asnych przez akcjonariuszy w kwocie od 0,7 do 1 miliarda euro.

Jest jednak jeszcze jeden problem – goodwill. W bran¿y turystycznej (pod warunkiem, ¿e dotyczy wartoœci niematerialnych zwi¹zanych z turystyk¹ jak renoma, marka, doœwiadczenie biznesowe, relacje z agentami itp.) to bomba z opóŸnionym zap³onem. Jest to bowiem wartoœæ przep³aconej kwoty przy zakupie lub przejêciu innego przedsiêbiorstwa (turystycznego) ponad wartoœæ ujêtych w jego ksiêgach aktywów. „Jest to wiêc kwota, której w zasadzie nie ma, zosta³a bowiem wyp³acona sprzedaj¹cemu za dane przedsiêbiorstwo. Goodwill jest doœæ powszechn¹ pozycj¹ w przedsiêbiorstwach z innych bran¿, ale w odró¿nieniu od bran¿y turystycznej stoj¹ za nim czêsto realne wartoœci. (…) W turystyce renoma i biznesowe doœwiadczenia s¹ wartoœciami bardzo mia³kimi” – opisuje. Nie precyzuje jednak, jaki problem z goodwillem ma konkretnie TUI.

Ilustruje natomiast generalnie problem wykresem sprzed listopada 2019 roku, pokazuj¹cym stosunek wartoœci goodwillu do przychodów (w procentach) wybranych touroperatorów w latach 2018 i 2019 (patrz: analiza Traveldaty).

„Wymieniony ju¿ pierwszy aspekt goodwillu, czyli p³ynnoœciowy (goodwill wymaga finansowania) nabiera teraz coraz wiêkszego negatywnego znaczenia, klienci nie s¹ bowiem w warunkach pandemii zbyt skorzy do przedp³acania wycieczek z du¿ym wyprzedzeniem i z oczywistych wzglêdów preferuj¹ wycieczki last minute, gdy maj¹ ju¿ wysoki stopieñ pewnoœci, ¿e dojd¹ one do skutku” – pisze w komentarzu pod wykresem autor.

Kolor zielony znikn¹³ z mapy zaka¿eñ

W kolejnej czêœci materia³u prezes Traveldaty tradycyjnie przedstawia zaktualizowane mapy i tabelê obrazuj¹ce sytuacjê rozprzestrzeniania siê koronawirusa w poszczególnych krajach, w podziale na rynki Ÿród³owe i docelowe.

Sytuacja w zakresie zgonów uleg³a znacznemu pogorszeniu. Wœród krajów o relatywnie korzystnej sytuacji w tym zakresie status quo wobec wczeœniejszego tygodnia zachowa³y jedynie Niemcy, Dania i kraje nadba³tyckie (kolor jasnozielony), Bia³oruœ i Austria (bladoczerwony).

Jedyny obszar o najkorzystniejszym w Europie wskaŸniku liczby zgonów (ciemnozielony, poni¿ej 1), którym w ubieg³ym tygodniu by³a jeszcze Skandynawia, przeszed³ obecnie do grupy „jasnozielonej”, choæ jego wskaŸnik pozosta³ nadal na najlepszej pozycji na naszym kontynencie (1,52).

Brak jakiegokolwiek kraju Ÿród³owego, któremu mo¿na przypisaæ kolor zielony, wskazuj¹cy na mniej ni¿ 250 nowych zaka¿eñ tygodniowo na milion mieszkañców, ale pozosta³ ju¿ tylko jeden skandynawski obszar jasnoczerwony, co oznacza poziom poni¿ej 400.

W ostatnim tygodniu we wszystkich pañstwach Ÿród³owych nast¹pi³o znacz¹ce przyspieszenie rozprzestrzeniania siê wirusa i w rezultacie ogólne wa¿one wskaŸniki dla obszaru zachodniej i œrodkowo-wschodniej Europy kolejny raz istotnie wzros³y. Wa¿ony liczb¹ ludnoœci wskaŸnik dla krajów Europy Zachodniej w ubieg³ym tygodniu osi¹gn¹³ wartoœæ 1603 przypadków na milion mieszkañców. To oznacza, ¿e podniós³ siê o prawie 41 procent.

W Polsce po du¿ym przejœciowym spadku wskaŸnika zaka¿eñ przed piêcioma tygodniami do poziomu 88, ostatnio wyniós³ on 1321 przypadków na milion mieszkañców, wykazuj¹c przy tym dynamikê znacznie wiêksz¹ ni¿ w wiêkszoœci krajów regionu. Co najmniej równie niepokoj¹co przedstawia³ siê w naszym kraju dynamiczny wzrost tygodniowego wskaŸnika liczby zgonów.

W zdecydowanie najmniejszym stopniu, gdy¿ jedynie o nieca³e 10 procent, wzrós³ wskaŸnik nowych zaka¿eñ w krajach docelowych, czyli w takich do których udaj¹ siê turyœci. Najnowszy tygodniowy wskaŸnik wyniós³ w tym obszarze 337 przypadków na milion wobec 307 odnotowanych w tygodniu poprzednim.

W znacz¹cej skali pogorszy³a siê sytuacja pod wzglêdem tygodniowego wskaŸnika nowych infekcji w Hiszpanii, który wzrós³ z 827 do 1100 (wzrost o 33 procent).

W ostatnim tygodniu ju¿ dziewi¹ty raz z rzêdu pogorszy³a siê sytuacja w Portugalii (wzrost wskaŸnika do 1301), a czwarty raz we W³oszech, w których wskaŸnik wzrós³ z 875 do 982. W jedynie umiarkowanym stopniu zmieni³a siê sytuacja epidemiczna w Maroku (wzrost wskaŸnika z 517 do 574), a w znacznym w najbardziej infekuj¹cym siê kraju docelowym, czyli na Malcie, gdzie tygodniowy wskaŸnik zaka¿eñ wzrós³ z 1140 do 2054.

Nadal doœæ korzystnie kszta³towa³y siê wskaŸniki nowych infekcji w bardzo wa¿nych krajach dla wyjazdów wypoczynkowych Polaków, czyli w Grecji i Turcji. W tym pierwszym nast¹pi³ jedynie kosmetyczny wzrost wskaŸnika (z 264 do 265), a w drugim wprawdzie nieco wiêkszy (z 131 do 141), pozostaje on jednak tam nadal na bardzo niskim poziomie. Kolejny raz z rzêdu zdecydowanie najni¿szy tygodniowy wskaŸnik nowych infekcji by³ w Egipcie – nieco powy¿ej zaledwie 8 przypadków nowych zaka¿eñ na milion mieszkañców, aczkolwiek jego wymowê os³abia bardzo ma³a liczba wykonywanych testów.

Sytuacja epidemiczna w Stanach Zjednoczonych w ostatnim tygodniu ponownie siê pogorszy³a. Nowe zaka¿enia wzros³y doœæ umiarkowanie, czyli o 11 procent, z 1072 do 1194 przypadków na milion mieszkañców. WskaŸnik zgonów nawet w niewielkim stopniu spad³ z 15,3 do 15,2, ale nieco wzros³y wskaŸniki osób hospitalizowanych i podlegaj¹cych kwarantannie (kolumna trzecia), jak równie¿ liczby chorych w stanie ciê¿kim (kolumna czwarta).

Warto zwróciæ uwagê, ¿e sytuacja epidemiczna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo niekorzystna, ale mniej wiêcej stabilna, zw³aszcza na tle Europy Zachodniej, w której okresom relatywnie korzystnym (czerwiec-sierpieñ) towarzyszy³y bardzo niekorzystne pandemiczne fale silnego skumulowania siê liczby infekcji i przypadków œmiertelnych, takie jak na wiosnê i w ostatnich tygodniach.

Dziœ nawet trudno w to uwierzyæ, ale w drugiej po³owie lipca wskaŸniki infekcji w zachodniej czêœci naszego kontynentu by³y a¿ 30-krotnie mniejsze ni¿ w USA, a wskaŸniki liczby zgonów oko³o 10-krotnie. Obecnie dwa ostatnie zachodnioeuropejskie tygodniowe wskaŸniki liczby zachorowañ przekroczy³y ju¿ ich wartoœci w Stanach Zjednoczonych, a wskaŸniki liczby zgonów szybko zbli¿aj¹ siê do siebie – wyjaœnia Betlej.

Football news:

Tebas on Messi: I Want to see Leo in La Liga as well as Mourinho, Pep, Klopp, Ronaldo
Farewell to Maradona in Argentina: there were only relatives, buried next to their parents
Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw