Poland

Berlin i Hamburg, jakich nie znamy

Film

„Berlin Alexanderplatz”. Burhan Qurbani, syn emigrantów z Afganistanu, przeniós³ klasyczn¹ powieœæ do wspó³czesnoœci

materia³y prasowe

Hitowy Przegl¹d Kina Niemieckiego rusza ju¿ w pi¹tek.

Kino niemieckie kojarzy siê z nazwiskami Wernera Herzoga, Rainera Wernera Fassbindera, Wima Wendersa, Volkera Schloendorffa. Ale wci¹¿ do³¹cza do nich wielu re¿yserów m³odszego pokolenia, tak¿e ze œrodowisk emigranckich. Florian Henckel von Donnersmarck, Oliver Hirschbiegel, Andreas Dresen, Caroline Link, Philip Groening, Christian Petzold czy Fatih Akin i Burhan Qurbani to dziœ wa¿ne postaci œwiatowego kina. A wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowi twórcy. Warto ich twórczoœæ obserwowaæ, równie¿ podczas corocznych przegl¹dów filmów niemieckich.

Klasyka inaczej

W tym roku, gdy kina s¹ zamkniête, przeniesiona do sieci impreza ma szczególne znaczenie. To jedyna szansa, by obejrzeæ wa¿ne filmy, równie¿ te, które by³y w ubieg³ym roku w konkursie festiwalu berliñskiego, ale przez pandemiê dot¹d nie wesz³y na polskie ekrany. To przede wszystkim „Berlin Alexanderplatz". Burhan Qurbani, syn emigrantów z Afganistanu, przeniós³ akcjê klasycznej powieœci Alfreda Doblina z lat 20. XX wieku do wspó³czesnoœci.

Literackiego bohatera, drobnego przestêpcê Franza Biberkopfa, zast¹pi³ w jego filmie uchodŸca z Afryki. Ta nowa wersja „Berlin Alexanderplatz" – ca³kowicie ró¿na od 14-odcinkowego, wiernego ksi¹¿ce i erze weimarskiej serialu Fassbindera z 1980 roku – sta³a siê opowieœci¹ o dzisiejszych wykluczonych. O obcoœci, próbie odzyskania w³asnej godnoœci i zbudowania ¿ycia w nieprzyjaznym œwiecie. Qurbani pokazuje te¿ twarz Berlina szar¹ i groŸn¹, jakiej nie widz¹ turyœci fotografuj¹cy siê pod Bram¹ Brandenbursk¹ czy przy ZOO w Tiergaten.

Z g³ównego konkursu Berlinale 2020 do program przegl¹du trafi³ te¿ film „Undine". Ondyny w nordyckiej mitologii by³y boginkami mieszkaj¹cymi w jeziorach i rzekach. £¹czy³a siê z nimi legenda surowej zemsty na niewiernych kochankach. Do tych motywów powróci³ Christian Petzold. Bohaterk¹ jego filmu jest m³oda przewodniczka pracuj¹ca w berliñskim muzeum historycznym. Gdy ukochany mê¿czyzna zostawia j¹ dla innej kobiety, Undine jak mityczne boginki poprzysiêga mu zem-stê. Œmieræ. Mi³osny dramat Petzold utopi³ w lekko bajkowej atmosferze, pokaza³, jak niedaleko jest od mi³oœci do rozpaczy, jednoczeœnie tworz¹c na ekranie portret miasta.

„Undine" nie przekona wszystkich widzów, ja sama – choæ ceniê inne filmy Petzolda, m.in. „Barbarê" czy „Tranzyt" – nie kupujê jego formu³y. Ale nowy obraz Petzolda ma sporo zwolenników. Dosta³ nominacjê do Europejskiej Nagrody Filmowej, a rzeczywiœcie ciekawa jest zdobywczyni zarówno tej statuetki, jak i Srebrnego NiedŸwiedzia berliñskiego za kreacjê aktorsk¹ – odtwórczyni tytu³owej roli Paula Beer.

Dobr¹ markê maj¹ niemieckie filmy krêcone przez emigrantów. W czasie przegl¹du, poza dzie³em Qurbaniego, bêdzie te¿ mo¿na obejrzeæ film innego tureckiego twórcy Hüseyina Tabaka, który w „Gipsy Queen" przedstawia historiê Romki, by³ej mistrzyni boksu, walcz¹cej o przetrwanie we wspó³czesnym Hamburgu.

„Lekcja niemieckiego" to ekranizacja bestsellerowej ksi¹¿ki Sigfrieda Lenza, niemieckiego pisarza urodzonego w E³ku. Choæ historia toczy siê w nazistowskich Niemczech, jej tematyka – uwik³ania sztuki i polityki – jest wci¹¿ niebezpiecznie aktualna. To opowieœæ o policjancie, który otrzymuje rozkaz inwigilowania i powstrzymania od malowania artysty uprawiaj¹cego „zdegenerowan¹" sztukê ekspresjonistyczn¹. W to zadanie usi³uje wci¹gn¹æ syna.

W „Lekcji niemieckiego" polityka wdziera siê w ¿ycie zwyczajnych ludzi. Z kolei re¿yser Johannes Naber podgl¹da wielkie wspó³czesne machinacje i tajemnice ludzi w³adzy. W „Kryptonimie Curveball" rekonstruuje poszukiwania broni biologicznej w Iraku, której zastosowanie mo¿e wywo³aæ skutki niepokoj¹co przypominaj¹ce zaka¿enie koronawirusem.

Wzglêdnoœæ czasu

Z przeciwleg³ego bieguna kina jest „Mój koniec. Twój pocz¹tek", niemiecko-japoñskiej re¿yserki Mariko Minoguchi. To historia dwojga ludzi, którzy spotykaj¹ siê pewnego deszczowego dnia w metrze. Przypadek? Minoguchi opowiada o wzglêdnoœci czasu.

Z kolei Jan-Ole Gerster w kameralnym obrazie „Lara" obserwuje relacje miêdzy matk¹ i wkraczaj¹cym w doros³oœæ synem, rozpoczynaj¹cym w³aœnie artystyczn¹ karierê pianisty i kompozytora.

W przegl¹dzie znajdzie siê te¿ dokument „Schlingensief" zrealizowany przez monta¿ystkê (m.in. „Undine") Bettinê Böhler, poœwiêcony zmar³emu dziesiêæ lat temu Christophowi Schlingensiefowi, re¿yserowi filmów eksperymentalnych i wagnerowskich inscenizacji.

Pokazy Tygodnia Filmu Niemieckiego odbêd¹ siê na platformie MOJEeKINO.PL.

Od 22 stycznia codziennie bêdzie dostêpny inny tytu³ od godz. 19.00 przez 72 godziny. Koszt biletu 15 z³, karnet 80 z³.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe