Poland

Berlin gotowy zatrzymać Nord Stream 2

Niemiecki rz¹d i koalicja rz¹dz¹ca w maj¹ cztery opcje dzia³ania wobec gazoci¹gu Nord Stream 2. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest tymczasowe wstrzymanie budowy do momentu negocjacji z Waszyngtonem i krajami Europy Wschodniej, które s¹ inwestycji przeciwne - dowiedzia³a siê gazeta "Handelsblatt".
Nowa administracja USA uwa¿a budowê Nord Stream 2 za b³¹d, ale w odró¿nieniu od poprzedników, jest gotowa do dialogu z Niemcami „na wysokim szczeblu”.

Dlatego Niemcy chc¹ usatysfakcjonowaæ Amerykanów i daæ szansê realizacji projektu pomimo na³o¿onych i zapowiadanych sankcji. Jedn¹ z mo¿liwych opcji jest zastosowanie „mechanizmu wy³¹czania” gazoci¹gu, czyli zakoñczenia dostaw gazu Nord Stream 2 w przypadku zmniejszenia przez Rosjê iloœci przesy³anego gazu przez Ukrainê. Jednak scenariusz ten rodzi wiele pytañ „z prawnego i politycznego punktu widzenia”, choæ generalnie jest oceniany pozytywnie w Stanach Zjednoczonych

„Gro¿enie odciêciem w³asnych dostaw nie jest m¹dr¹ strategi¹” - oceni³ Norbert Röttgen, przewodnicz¹cy komisji polityki zagranicznej Bundestagu. Eksperci ostrzegaj¹, ¿e Niemcy, tworz¹c „mechanizm zamykania”, w zasadzie „strzel¹ sobie w stopê”: w tym przypadku ceny gazu poszybowa³yby w górê, a firmy zaanga¿owane w projekt mog³yby za¿¹daæ wielomiliardowych odszkodowañ.

Drug¹ opcj¹ jest wstrzymanie budowy w trakcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Trwaj¹ dyskusje nad powo³aniem komisji, w której sk³ad wchodziliby przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, kilku krajów Unii, w tym Europy Wschodniej, gdzie najwiêkszymi przeciwnikami rosyjskiej rury jest Polska i republiki nadba³tyckie, ale te¿ S³owacja.

Trzeci scenariusz, omawiany przez niemiecki rz¹d, zak³ada znacz¹cy wzrost inwestycji w sektorze energetycznym Ukrainy i zacieœnienie wspó³pracy, w tym w mo¿liwoœci przysz³ych dostaw „zielonego” wodoru.

A czwart¹ opcj¹ jest po prostu doprowadzenie budowy do koñca, pomimo wszystkich zagro¿eñ i krytyki projektu. Oznacza³oby to jednak nieuchronne pogorszenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i s¹siadami, szczególnie z Polsk¹. Dlatego rz¹d niemiecki d¹¿y do znalezienia rozwi¹zania pakietowego, które umo¿liwi³oby osi¹gniêcie kompromisu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przypomnijmy, ¿e Stany Zjednoczone za rz¹dów Donalda Trumpa uchwali³y szereg przepisów, które wprowadzaj¹ sankcje wobec uczestników projektu Nord Stream 2. Obejmuj¹ one ustawê o zwalczania adwersarzy Ameryki poprzez sankcje (CAATSA) i ochronê europejskiego bezpieczeñstwa energetycznego (PEESA).

W rezultacie 18 europejskich firm wycofa³o siê ju¿ z tego projektu, w tym ubezpieczyciele Munich Re i Zurich Insurance Group, duñska korporacja in¿ynieryjna Ramboll oraz norweska firma certyfikuj¹ca Det Norske Veritas (DNV GL).

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)