Poland

Benedykt XVI krytykuje "katolików fanatyków" za teorie spiskowe

Benedykt XVI i papie¿ Franciszek

Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)/Mondarte

Emerytowany papie¿ Benedykt XVI zbeszta³ konserwatywnych katolików, którzy nie zaakceptowali jego decyzji o rezygnacji. - Jest tylko jeden papie¿ i jest nim Franciszek - powiedzia³.

Benedykt XVI ma 93 lata i jest najstarszym papie¿em w historii. By³y biskup Rzymu papie¿em zosta³ mianowany w 2005 roku. Stolic¹ Apostolsk¹ kierowa³ do 2013 roku, kiedy ust¹pi³ z urzêdu. Obecnie mieszka w by³ym klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykañskich.

Emerytowany papie¿ udzieli³ wywiadu w³oskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”, krytykuj¹c w nim konserwatystów niezadowolonych z bardziej liberalnego papie¿a Franciszka, którzy czêsto wyra¿ali w¹tpliwoœci, czy dobrowolnie ust¹pi³ ze stanowiska. - To by³a trudna decyzja. Ale to by³ w pe³ni œwiadomy wybór i myœlê, ¿e dobrze siê spisa³em - powiedzia³. - Czêœæ moich bardziej fanatycznych przyjació³ wci¹¿ jest zdenerwowana. Nie zaakceptowali mojego wyboru - przyzna³. 

By³y papie¿ mówi³ tak¿e o tym, ¿e ci, którzy odmawiaj¹ przyjêcia jego rezygnacji, pielêgnuj¹ „teorie spiskowe”, ¿e zosta³ zmuszony do odejœcia. - Nie chc¹ wierzyæ, ¿e by³ to œwiadomy wybór. Moje sumienie jest czyste - zaznaczy³.

Benedykt XVI zwróci³ siê równie¿ do tych, którzy nadal uwa¿aj¹ go „za prawdziwego papie¿a” i s¹ wrogo nastawieni do Franciszka. -  Jest tylko jeden papie¿ i jest nim Franciszek - podkreœli³. 

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies