Poland

Belgia wstrzymuje decyzję o łagodzeniu ograniczeń

Alexander De Croo

Premier Belgii Alexander De Croo

AFP

Pogorszeniem siê sytuacji, rosn¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ i hospitalizacji z powodu Covid-19 t³umaczy premier Belgii decyzjê o wstrzymaniu ³agodzenia obostrzeñ. W³adze daj¹ sobie tydzieñ na zastanowienie.

Liczba nowych zaka¿eñ w Belgii w ostatnim czasie gwa³townie wzros³a. Powodem jest rozprzestrzeniaj¹ca siê brytyjska mutacja wirusa, która obecnie dominuje w tym kraju.

"Kiedy jest burza nikt nie wybiera siê na wycieczkê. Z najnowszymi danymi przynosz¹cymi niepewnoœæ nie mo¿emy teraz ³agodziæ obostrzeñ. To by³oby g³upie, lekkomyœlne i nieodpowiedzialne" - powiedzia³ szef belgijskiego rz¹du.

Sytuacja w kraju bêdzie uwa¿nie monitorowana przez najbli¿szy tydzieñ i w pi¹tek przedstawiciele w³adz federalnych i regionalnych oraz eksperci maj¹ oceniæ, czy bêdzie mo¿na rozluŸniæ ograniczenia np. zwiêkszyæ liczbê osób, z którymi mo¿na siê spotykaæ na œwie¿ym powietrzu.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them