Poland

Belgia. Seksparty w czasie pandemii z udziałem europosła Fideszu

József Szájer

József Szájer

European Union 2020 - Source : EP/ DAINA LE LARDIC

Policja z Brukseli przerwa³a nielegalne seksparty, które mimo ograniczeñ, zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa, zosta³o zorganizowane w centrum miasta. Mandatami ukarano 25 osób. Wœród zatrzymanych by³ europose³ Fideszu József Szájer, który w niedzielê zrezygnowa³ z mandatu.

Nielegalne w czasie epidemii zgromadzenie, zorganizowane na Rue des Pierres, zaledwie kilka metrów od komisariatu policji, w historycznym centrum belgijskiej stolicy, zosta³o przerwane przez policjê w pi¹tek wieczorem. Wed³ug doniesieñ lokalnych mediów, gdy policja wesz³a do budynku, jedna z osób próbowa³a uciec przez okno. Uciekinier zrani³ siê w czasie ucieczki, zosta³ zatrzymany i próbowa³ zas³aniaæ siê immunitetem dyplomatycznym. Okaza³o siê, ¿e by³ nim cz³onek Parlamentu Europejskiego.

Pos³owie do PE nie mog¹ byæ zatrzymani ani nie podlegaj¹ odpowiedzialnoœci w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ polityczn¹, ale nie przys³uguje im immunitet w przypadku stwierdzenia pope³nienia czynu zabronionego.

Pocz¹tkowo nie ujawniono to¿samoœci europos³a, choæ pojawia³y siê przecieki na ten temat. Na miejscu byli jednak tak¿e inni dyplomaci. W œrodku znaleziono narkotyki. 

We wtorek europose³ Fideszu József Szájer przyzna³ siê, w wydanym oœwiadczeniu, ¿e by³ obecny na pi¹tkowej imprezie. Zastrzeg³, ¿e nie bra³ narkotyków i przeprosi³ rodzinê za sytuacjê. Z mandatu eurodeputowanego zrezygnowa³ ju¿ w niedzielê, nie wyjaœniaj¹c wówczas powodów. Stwierdzi³ tylko, ¿e decyzjê podj¹³ „po d³ugiej refleksji” i nie ma ona zwi¹zku z bie¿¹cymi wydarzeniami politycznymi. Doda³, ¿e popiera stanowisko rz¹du ws. zawetowania unijnego bud¿etu z powodu braku akceptacji powi¹zania unijnych funduszy z mechanizmem praworz¹dnoœci.

„Na miejscu zaproponowa³em policji wykonanie testu na obecnoœæ narkotyków, ale ostatecznie do tego nie dosz³o. Policja poinformowa³a, ¿e na miejscu znaleziono pigu³kê ekstazy. Nie by³a ona moja, nie wiem, kto j¹ przyniós³ i jak. Z³o¿y³em w tej sprawie oœwiadczenie na policji. Przykro mi, ¿e z³ama³em zasady zgromadzeñ, by³o to nieodpowiedzialne z mojej strony i przyjmujê sankcje, które siê z tym wi¹¿¹” - napisa³ we wtorkowym oœwiadczeniu Szájer.

József Szájer by³ prominentnym politykiem Fideszu Viktora Orbána, jednym z za³o¿ycieli tej partii. By³ m.in. odpowiedzialny za napisanie nowej konstytucji Wêgier wiosn¹ 2011 roku, w której znalaz³ siê m.in. zapis o „ochronie przez pañstwo ma³¿eñstwa jako zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety”.

W Brukseli obowi¹zuje godzina policyjna od 22:00 do 6:00 rano, a wszystkie bary i restauracje maj¹ byæ zamkniête do po³owy stycznia. Maski na twarz s¹ obowi¹zkowe zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewn¹trz - w miejscach publicznych. Zabronione s¹ zgromadzenia wiêksze ni¿ czteroosobowe. Za z³amanie przepisów grozi mandat w wysokoœci do 250 euro.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho