Poland

Będzie rządowe wsparcie dla sprzedawców zniczy

znicze

Fotorzepa/ Rafa³ Guz

W zwi¹zku z rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce rz¹d premiera Mateusza Morawieckiego podj¹³ kolejne decyzje, m.in. o zamkniêciu cmentarzy od soboty do poniedzia³ku. Zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wyka¿¹ straty z tego powodu” - zapowiedzia³ szef rz¹du.

Z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Œwiec polski rynek zniczy warty jest ok. 1 mld z³. Co roku kupujemy co najmniej 300 mln sztuk – najwiêcej w okolicach w³aœnie Wszystkich Œwiêtych.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia³, ¿e handlowcy spod cmentarzy bêd¹ mogli liczyæ na rz¹dowe wsparcie. „W zwi¹zku z decyzj¹ dot. zamkniêcia cmentarzy na najbli¿sze 3 dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wyka¿¹ straty z tego powodu. Szczegó³y bêd¹ zaprezentowane w przysz³ym tygodniu” - zapowiedzia³ na Twitterze.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski w Radiu Zet zapowiedzia³, ¿e „w ci¹gu najbli¿szej doby” zaproponowane zostan¹ „rozwi¹zania, które pomog¹ tym, którzy w tej sytuacji zostali postawieni”. - Rozumiem niedogodnoœæ tej sytuacji - podkreœli³.

Wed³ug badania Hiper-Com Poland i Grupy AdRetail w 2019 roku 45 proc. Polaków planowa³o wydaæ na znicze œrednio od 30 do 40 z³. Ponad po³owa z nas zak³ada³a zakup 4-5 sztuk.

Dowiedz siê wiêcej: Ciê¿ki sezon dla sprzedawcy zniczy

- Jest mi przykro, ¿e decyzja (o zamkniêciu cmentarzy - red.) zapada tak póŸno, ale proszê mi wierzyæ, ¿e jest to robione w dobrej wierze - podkreœli³ Niedzielski, t³umacz¹c, dlaczego ten krok zosta³ wykonany dopiero dzisiaj. - Przygl¹daliœmy siê bardzo uwa¿nie trendowi liczby dziennych zachorowañ. Mieliœmy takie sygna³y na pocz¹tku tygodnia, ¿e ta liczba przede wszystkim zlecen na badania, testy z POZ-ów maleje. I mieliœmy tak¹, jak siê okaza³o nieco z³udn¹ nadziejê, ¿e ta liczba jednak nie bêdzie ros³a, co wtedy pozwoli³oby wybraæ inn¹ opcjê. Ale dzisiejsze 21,6 tys. (przypadków zaka¿eñ w Polsce - red.) nie potwierdzi³o tego oczekiwania i st¹d jest ta decyzja - t³umaczy³ szef resortu zdrowia.

Football news:

Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday
Cavani was the second to score 3 (2+1) points for Manchester United, coming on as a substitute in the Premier League. Solskjaer did poker in 1999
Antoine Griezmann: Barcelona want to be Champions. The path will not be easy
Bruno scored 25 (15+10) points in the first 23 games in the Premier League. Best League result alongside Cole and Phillips
Cavani has scored 253 goals in the top 5 of the Europa League since making his Serie A debut in 2007. Only Messi and Ronaldo have more in that time