Poland

Będzie łatwiej znaleźć parking dla ciężarówki?

Korporacje inwestuj¹ w systemy rezerwacji miejsc parkingowych. Komisja dorzuci na budowê parkingów.

LogPay, nale¿¹cy do Volkswagen Financial Services dostawca us³ug mobilnych, przej¹³ najwiêksz¹ w Europie, holendersk¹ platformê rezerwacji parkingów dla ciê¿arówek Truck Parking Europe. Obejmuje ona ponad 37 tys. miejsc parkingowych w ca³ej Europie, z tego blisko 8,5 tys. z Niemczech i 4,5 tys. we Francji.

Truck Parking Europe szacuje, ¿e 7 proc. parkingów wyposa¿onych jest w telewizjê przemys³ow¹, a 2 proc. parkingów dla ciê¿arówek jest ogrodzonych.

Konkurencyjn¹ platformê rezerwacji parkingów przygotowa³ Bosch Secure Truck Parking. Natomiast operator kart paliwowych DKV wspó³pracuje w ca³ej Europie DKV z oko³o 1500 p³atnymi parkingami, z czego 60 to parkingi strze¿one.

Wed³ug badania przeprowadzonego przez Uniê Europejsk¹ w Europie brak oko³o 100 tys. bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciê¿arowych. Docelowo powinno ich byæ 400 tys. Przedsiêbiorcy nie spiesz¹ siê z inwestycjami w parkingi, bo jak wykazuj¹ badania w Niemczech, które s¹ najwiêkszym w Europie krajem tranzytowym, ponad po³owa kierowców niczego nie kupuje na parkingach. Tymczasem – znów wed³ug niemieckich szacunków – budowa jednego miejsca to koszt co najmniej 50 tys. euro.

GDDKiA podlicza, ¿e w Polsce przy autostradach i drogach ekspresowych dzia³a 230 miejsc obs³ugi podró¿nych, w tym 140 w podstawowym standardzie z sanitariatami.

Komisja Europejska og³osi³a niedawno przeznaczenie 60 mln euro na budowê bezpiecznych parkingów i strze¿onych parkingów (SSTPA). Jedna trzecia kwoty pochodzi z funduszy CEF, natomiast reszta z bud¿etu Polityki Spójnoœci UE. KE udostêpni tak¿e 1,4 mld euro na wsparcie europejskiej infrastruktury transportowej. Bruksela proponuje jednoczeœnie wprowadzenie wspólnych standardów dla bezpiecznych parkingów – „Parking UE” – od najni¿szego poziomu (br¹zowy) przez œredni (srebrny) do wysokiego (z³oty i platynowy).

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result