Poland

Będzie boom, ale gospodarka się nie przegrzeje

Zarys najnowszych prognoz Departamentu Analiz Makroekonomicznych NBP znalaz³ siê w komunikacie Rady Polityki Pieniê¿nej z minionej œrody. W poniedzia³ek analitycy z banku centralnego przedstawili bardziej szczegó³owy scenariusz dla polskiej gospodarki.

Wynika z niego, ¿e w tym roku PKB Polski wzroœnie o 4,1 proc. po spadku o 2,8 proc. w 2020 r. Ju¿ w czwartym kwartale br. o¿ywienie po pandemii nabierze jednak rozmachu, a gospodarka zacznie siê rozwijaæ w tempie co najmniej 5 proc. rocznie. Takie tempo rozwoju utrzyma siê co najmniej do koñca 2023 r. (to ostatni rok, którego dotycz¹ prognozy). W ca³ym 2022 r. gospodarka uroœnie o 5,4 proc. i podobnie bêdzie w 2023 r. Poprzednio tak d³ugiego okresu tak szybkiego wzrostu PKB Polska doœwiadczy³a w latach 2006-2008.

Ko³em zamachowym polskiej gospodarki w najbli¿szych latach maj¹ byæ wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, które w ocenie analityków z DAE NBP odbij¹ siê w tym roku o 4,9 proc., a w kolejnych dwóch latach zwiêksz¹ siê odpowiednio o 6,3 i 5,8 proc. Drugim motorem wzrostu bêdzie eksport, który w ci¹gu trzech lat zwiêkszyæ siê ma ³¹cznie o niemal 28 proc.

Ekonomiœci z banku centralnego spodziewaj¹ siê natomiast wolnej odbudowy inwestycji. Ich realna wartoœæ w tym roku zwiêkszyæ siê ma o zaledwie 1,5 proc., po za³amaniu o 8,4 proc. w 2020 r. W 2022 r. analitycy z DAE NBP spodziewaj¹ siê wzrostu inwestycji o niespe³na 8 proc., dopiero w 2023 r. o niemal 10 proc. Wtedy w rozkwicie powinny byæ ju¿ inwestycji finansowane z unijnego Funduszu Odbudowy.

- Inwestycje to dzia³alnoœæ o d³ugoterminowym horyzoncie, niepewnoœæ ma na ni¹ wiêkszy wp³yw ni¿ na konsumpcjê – t³umaczy³ na poniedzia³kowej wideokonferencji Jacek Kot³owski, zastêpca dyrektora DAE NBP. I podkreœla³, ¿e z badañ NBP wœród przedsiêbiorstw wynika, ¿e poziom niepewnoœci jest wci¹¿ bardzo wysoki. Dotyczy m.in. tego, jak wskutek pandemicznego szoku zmieni siê struktura wydatków konsumpcyjnych w Polsce i na œwiecie.

W dalszej perspektywie inwestycje rozpêdz¹ œrodki z unijnego Funduszu Odbudowy, ale – jak podkreœlaj¹ ekonomiœci z NBP – ich wykorzystanie nie bêdzie proste ze wzglêdu na to, ¿e finansowaæ mog¹ tylko okreœlone cele, np. zielon¹ transformacjê. Z tego powodu analitycy z DAE NBP zak³adaj¹, ¿e do 2023 r. Polsce uda siê wykorzystaæ tylko oko³o 30 proc. przeznaczonej dla nas puli œrodków.

Prognozy DAE NBP, sporz¹dzane przy za³o¿eniu niezmienionych stóp procentowych, sugeruj¹, ¿e szybkiemu rozwojowi gospodarki nie bêdzie towarzyszy³a nadmierna inflacja. W tym roku wynieœæ ma ona 3,1 proc., po 3,4 proc. w 2020 r., a w kolejnych dwóch latach 2,8 i 3,2 proc. NBP ma za zadanie utrzymywaæ inflacjê na poziomie 2,5 proc., ale toleruj¹c odchylenia od tego celu o 1 pkt proc. w ka¿d¹ stronê. W œwietle prognoz DAE NBP, inflacja w najbli¿szych latach bêdzie siê mieœci³a w przedziale dopuszczalnych odchyleñ od celu.

Przy tym, jak podkreœla³ na poniedzia³kowej wideokonferencji Piotr Szpunar, dyrektor DAE NBP, za to, ¿e inflacja bêdzie nieco powy¿ej 2,5 proc., w du¿ej mierze odpowiada³y bêd¹ czynniki bêd¹ce poza polem oddzia³ywania polityki pieniê¿nej, m.in. odbicie cen ropy naftowej oraz podwy¿ki cen administrowanych. Inflacja bazowa, nie obejmuj¹ca cen ¿ywnoœci i energii, ma byæ ni¿sza. W tym roku wyniesie 2,7 proc., po 3,9 proc. w 2020 r., a w kolejnych dwóch latach 2,6 i 3,3 proc.

-

W komentarzach po prezentacji najnowszych prognoz DAE NBP ekonomiœci zwracaj¹ uwagê, ¿e scenariusz dotycz¹cy inflacji wydaje siê niespójny ze scenariuszem dotycz¹cym wzrostu gospodarki. Analitycy z ING Banku Œl¹skiego podkreœlaj¹, ¿e ekonomiœci z banku centralnego zdaj¹ siê zapominaæ o tym, ¿e inflacja bazowa zaskakiwa³a ju¿ przed pandemi¹, a tak¿e nie doceniaj¹ tego, jak na dynamikê cen wp³yn¹æ mo¿e skok konsumpcji, którego oczekiwaæ mo¿na po otwarciu gospodarki.

Wed³ug nich, uspokajaj¹ce prognozy DAE NBP to w pewnej mierze efekt tego, ¿e analitycy z banku centralnego w porównaniu do prognoz z listopada spodziewaj¹ siê obecnie szybszego tempa wzrostu produktywnoœci. To bêdzie trzyma³o w ryzach dynamikê jednostkowych kosztów pracy (która ma znaczenie dla inflacji) nawet w warunkach szybkiego wzrostu p³ac, widocznego w ich prognozach. W ocenie ekonomistów ING Banku Œl¹skiego nie jest jednak jasne, z czego to przyspieszenie wzrostu produktywnoœci mia³oby wynikaæ.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored