Poland

Będą rekordy na Czarny Piątek

Wstêpne dane pierwszych sprzedawców pokazuj¹, ¿e dzisiejsza sprzeda¿ by³¹ o 50 proc. wy¿sza ni¿ tydzieñ temu.

Platforma Shoper podaje, ¿e tu¿ przed godz. 17 wartoœæ zamówieñ z³o¿onych w sklepach korzystaj¹cych z oprogramowania Shoper by³a wy¿sza ni¿ w Czarny Pi¹tek 2019, a ten z kolei zakoñczy³ siê wynikiem sprzeda¿owym lepszym o 185 proc. ni¿ Black Friday 2018. Dzisiejszy wynik by³ te¿ o po³owê wy¿szy ni¿ w miniony pi¹tek.

Czytaj tak¿e: Black Friday – jak nie daæ siê zwieœæ fa³szywym promocjom

- Za czêœæ notowanych dziœ wzrostów odpowiada pojawienie siê nowych sklepów na platformie jak i obserwowana przez nas coraz wiêksza sk³onnoœæ sprzedawców do prowadzenia dzia³añ reklamowych: w paŸdzierniku a¿ po³owa z nich deklarowa³a, ¿e ma ju¿ zaplanowane akcje promocyjne na ostatni tydzieñ listopada - mówi Oliwia Tomalik, marketing manager Shoper. - Przede wszystkim widzimy, jak samo zjawisko Black Friday w sieci z roku na rok siê nasila. W tym roku towarzyszy³a mu odrobina niepewnoœci. Z jednej strony mamy czas pandemii i zamkniête galerie handlowe, co naturalnie przekierowuje klientów do sieci - w paŸdzierniku wartoœæ transakcji na naszej platformie zwiêkszy³a siê o blisko 80 proc. w stosunku co do roku ubieg³ego - dodaje.

Z oprogramowania Shoper korzysta obecnie ponad 15 tys. sprzedaj¹cych w sieci, co czyli niemal 20 proc. w³aœcicieli sklepów internetowych w Polsce.

Football news:

Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday