Poland

Będą punkty za glosy i komentarze prawnicze?

Glosy i komentarze prawnicze powinny byæ uwzglêdniane przy ewaluacji dzia³alnoœci naukowej - uwa¿a Rzecznik Praw Obywatelskich.

Œrodowiska akademickie proponuj¹ modyfikacjê w systemie ewaluacji dzia³alnoœci naukowej obejmuj¹cej lata 2017-2021. Chodzi o to, ¿e obecne rozporz¹dzenie ewaluacyjne nie odpowiada specyfice poszczególnych nauk, w tym nauk prawnych. Na przyk³ad glosy i komentarze prawnicze nie s¹ punktowane.

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagê, ¿e autorzy glos – polemizuj¹c z s¹dami – przedstawiaj¹ czêsto dorobek doktryny, odnosz¹ siê do ró¿nych prac naukowych. Maj¹ one maj¹ ró¿ny poziom merytoryczny – tak jak i artyku³y naukowe. Z kolei wiele z komentarzy (np. do kodeksów) to fundamentalne dzie³a naukowe w danej ga³êzi prawa i g³ówny punkt odniesienia innych autorów.

RPO wyst¹pi³ do prof. W³odzimierza Bernackiego, sekretarza stanu i pe³nomocnika rz¹du ds. monitorowania wdra¿ania reformy szkolnictwa wy¿szego i nauki, o doprecyzowanie przepisów oraz praktyki w tym zakresie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7