Poland

Baśnie z tysiąca i jednej nocy ciemnej

Edyta Stein by³a pierwsz¹ od czasów staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej ¯ydówk¹, któr¹ Koœció³ og³osi³ swoj¹ œwiêt¹. Pisa³a o swojej wierze, ¿e to „nieskoñczony œwiat, który otwiera siê ca³kiem na nowo, gdy zamiast na zewn¹trz, zaczyna siê ¿yæ do wewn¹trz (...) Jak¹¿ pe³ni¹ ¿ycia z ca³ym jego cierpieniem i rozkoszami, jakich przeczuwa i poj¹æ nie mo¿e œwiat doczesny, mieœci w sobie jeden, jedyny, na zewn¹trz niemal pozbawiony wydarzeñ, dzieñ ca³kiem niepozornego, ludzkiego jestestwa”

Rzeczpospolita

Co je¿eli historie wszystkich bohaterów, wszystkie razem i ka¿da z osobna, s¹ tylko cieniem jednej, konkretnej przygody? Takiej, która od zawsze by³a przeczuwana, opowiadano j¹ w tysi¹cach ró¿nych wariantów, a¿ wreszcie pewnego razu wydarzy³a siê naprawdê.

"Tato, ale ja nie chcê byæ œwiêtym. Du¿o bardziej bym wola³ zostaæ Batmanem". W tamtej chwili najchêtniej przyzna³bym mu racjê. W³aœnie skoñczyliœmy czytaæ skrojone na mo¿liwoœci i potrzeby szeœciolatka opowieœci z ¿ycia œwiêtych Koœcio³a. Ksi¹¿kê, która mia³a w sobie wszystko, czego wypada³o od niej wymagaæ. Masê ciekawych szczegó³ów i ¿ywy jêzyk; s³uszne mora³y i zapadaj¹ce w pamiêæ ilustracje. Tylko przygody tam nie by³o. Pozosta³a w œwiecie Batmanów i Skywalkerów. Tam ¿yj¹ bohaterowie, których naprawdê chcia³oby siê naœladowaæ. Tam toczy siê akcja, trwa wyprawa lub walka, czyli coœ, w czym – w przeciwieñstwie do biograficznych ciekawostek – ka¿dy ch³opiec chcia³by wzi¹æ udzia³, niezale¿nie od tego, ile ma lat.

Wiem, o co chodzi Batmanowi; rozumiem, dlaczego zak³ada co noc lateksowy strój i wyrusza walczyæ z panosz¹cym siê w Gotham z³em. Ale o co chodzi³o Maksymilianowi Kolbe, za nic nie jestem w stanie poj¹æ. M...

Football news:

Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about