Poland

Barceló zapowiada ekspansję – szykuje 13 nowych hoteli

Fot. materia³y promocyjne Barcelo

13 nowych hoteli zamierza otworzyæ w tym roku hiszpañska sieæ Barceló. Plany obejmuj¹ Hiszpaniê, Portugaliê, ale i kierunki azjatyckie – Bali, Sri Lankê i Malediwy.

W samej Hiszpanii stanie piêæ obiektów – w prowincjach Alicante, Kadyks i Malaga oraz osiem za granic¹.

Jak podaje portal bran¿y turystycznej Hosteltur, wczeœniej sieæ sprzeda³a hotel na Majorce. Jednak to wyj¹tkowa sytuacja, bo jak zapewnia prezes Barceló na Europê i Bliski Wschód Raul Gonzales, o ile nie pojawi siê intratna oferta, firma nie planuje pozbywania siê hoteli. Wrêcz przeciwnie, zamierza siê rozwijaæ. W lutym otworzy³a obiekt w Dubaju, pi¹ty ju¿ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jak zapowiada prezes, na Wielkanoc dzia³alnoœæ rozpocznie piêciogwiazdkowy obiekt w Alicante. Kolejny firma otworzy w lipcu. Przed nastaniem lata gotowe na przyjêcie turystów maj¹ byæ nastêpne – jeden w Kadyksie i dwa na Costa del Sol.

Sieæ prowadzi te¿ negocjacje w sprawie w³¹czenia do grupy obiektów na Wyspach Kanaryjskich i na Balearach (Majorka i Minorka). Jeszcze w tym roku otworzyæ siê maj¹ tak¿e dwa hotele w Portugalii – na Maderze i na Azorach. A w ramach spó³ki joint-venture z Browns Investments, nale¿¹cej do Grupy LOLC, jednego z najwiêkszych konglomeratów ze Sri Lanki, w jej zarz¹d trafiæ maj¹ dwa obiekty w tym kraju i dwa na Malediwach. Umowa przewiduje ponadto budowê i zarz¹dzanie nowym kompleksem, w sk³ad którego wejd¹ trzy obiekty na atolu Male Pó³nocne na Malediwach. W planach znajduje siê te¿ otwarcie piêciogwiazdkowego hotelu na Bali.

Ekspansja zagraniczna obejmuje te¿ wejœcie na rynek chiñski, co nast¹pi dziêki wspó³pracy z lokalnym partnerem, Betterwoodem. Celem jest po pierwsze pozyskanie goœci do obiektów w Azji Po³udniowo-Wschodniej, a po drugie spopularyzowanie marki, co ma zagwarantowaæ, ¿e Chiñczycy bêd¹ chêtniej wybieraæ obiekty Barceló w Europie, na przyk³ad w Madrycie, Barcelonie, Pradze, Rzymie i Budapeszcie, ale te¿ w ZEA.

Jednoczeœnie Grupa planuje zainwestowaæ oko³o 200 milionów euro w modernizacjê niektórych swoich hoteli w Hiszpanii i za granic¹, miêdzy innymi w Maroku.

Grupa ma 78 luksusowych hoteli na wszystkich kontynentach, z czego 39 w samej Hiszpanii, a 19 na w czterech krajach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó³nocnej.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements