Poland

Barbórka z wizją utraty płynności finansowej od stycznia

kopalnia wêgla

Bloomberg

W czasie, gdy polski rz¹d znów siada do sto³u z górnikami, by negocjowaæ warunki dotowania kopalñ, McKinsey rysuje scenariusz dekarbonizacji UE.

Tegoroczna Barbórka w Polskiej Grupie Górniczej bêdzie wyj¹tkowa – bez oficjalnych uroczystoœci, za to z wizj¹ utraty p³ynnoœci finansowej ju¿ od stycznia 2021 r. W po³owie grudnia przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Pañstwowych po raz kolejny usi¹d¹ do sto³u z górniczymi zwi¹zkami zawodowymi, by wynegocjowaæ ostateczn¹ treœæ umowy spo³ecznej, w której zawarte zostan¹ szczegó³y dotowania kopalñ przez najbli¿sze trzy dekady. Jej pilne podpisanie jest o tyle wa¿ne, ¿e – wed³ug naszych informacji – bez niej Polskiej Grupie Górniczej bêdzie trudno uzyskaæ wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. PGG musi mieæ bowiem zgodê strony spo³ecznej na realizacjê przedstawionego planu restrukturyzacji. Spó³ka stara siê o 1,7 mld z³ z PFR, i to pilnie, bo ju¿ za miesi¹c mo¿e mieæ problem z wyp³at¹ górniczych wynagrodzeñ.

Grudniowe rozmowy

Wiele wskazuje na to, ¿e grudniowe rozmowy nie pójd¹ g³adko. Jak wskazuj¹ nasi rozmówcy, zwi¹zkowcy chcieliby rz¹dowych gwarancji, ¿e znajd¹ siê pieni¹dze na pokrywanie strat kopalñ – nawet 2 mld z³ rocznie. Tymczasem dotacje s¹ uzale¿nione od zgody Komisji Europejskiej, a o to bêdzie szalenie trudno.

Potê¿ne inwestycje

Tymczasem eksperci McKinsey & Company w najnowszym raporcie „Net – Zero Europe" przekonuj¹, ¿e osi¹gniêcie przez Uniê Europejsk¹ neutralnoœci klimatycznej do 2050 r. mo¿e pozwoliæ na stworzenie 5 mln nowych miejsc pracy i wzmocniæ niezale¿noœæ energetyczn¹ pañstw cz³onkowskich. Wymaga³oby to wydatków na œrednim poziomie 800 mld euro rocznie, co stanowi oko³o jednej czwartej wszystkich nak³adów kapita³owych UE. Dodatkowe inwestycje mog¹ poch³on¹æ kolejne 180 mld euro rocznie, jednak kwota ta zostanie wyrównana dziêki spadkom kosztów operacyjnych.

Jak przekonuj¹ autorzy raportu, pozyskanie i zainwestowanie takiego kapita³u oraz skoordynowanie inwestycji to wyzwanie na historyczn¹ skalê. Wed³ug szacunków jedynie po³owa inwestycji koniecznych do realizacji scenariusza zeroemisyjnego mo¿e znaleŸæ inwestorów. Pozosta³a czêœæ nak³adów mo¿e byæ pokryta poprzez dodatkowe finansowanie krajów cz³onkowskich.

Emisje do œciêcia

Osi¹gniêcie celów wymaga równoleg³ych dzia³añ we wszystkich piêciu sektorach, gdzie powstaj¹ emisje. Wed³ug raportu jako pierwsze zerowy poziom emisji mog³yby osi¹gn¹æ energetyka oraz transport – w ci¹gu najbli¿szych 25 lat, budownictwo pod koniec lat 40., przemys³ w 2050 r., a ostatnie – rolnictwo.

Pierwszym wyzwaniem, przed którym stoi UE, jest transformacja energetyki, która wymaga³aby zmniejszenia o ponad 90 proc. zu¿ycia ropy, gazu i wêgla. Do 2050 r. udzia³ energii elektrycznej pochodz¹cej z odnawialnych Ÿróde³ powinien siê zwiêkszyæ z obecnego poziomu 31 proc. do ponad 90 proc.

– Dekarbonizacja Europy mo¿e przynieœæ liczne korzyœci gospodarcze, m.in. nowe miejsca pracy, poprawê konkurencyjnoœci, a tak¿e rozwój innowacji i nowoczesnych sektorów gospodarki oraz wzrost dynamiki wzrostu gospodarczego – przekonuje Gustaw Szarek z warszawskiego biura McKinsey.

W przypadku Polski dekarbonizacja mo¿e obni¿yæ o ok. 75 mld euro koszty operacyjne oraz przyczyniæ siê do rozwoju nowoczesnych ga³êzi gospodarki, takich jak produkcja pomp ciep³a, komponentów do pojazdów elektrycznych (np. baterii), elektrycznych maszyn rolniczych czy budowa farm wiatrowych na Ba³tyku. Rozwój tych sektorów móg³by siê przyczyniæ do wzrostu PKB Polski o 1–2 proc. i do powstania 250–300 tys. miejsc pracy.

Football news:

Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi