Poland

Banki pod presją po konferencji prezesa NBP

NBP

Fotorzepa/ Rafa³ Guz

Prezes Narodowego Banku Polskiego przyzna³, ¿e dopuszcza ujemne stopy procentowe w Polsce. Te s³owa przyczyni³y siê do pog³êbienia w pi¹tek spadku notowañ banków na GPW.

Doda³, ¿e gdyby perspektywy koniunktury siê pogorszy³y, mo¿e siê pojawiæ potrzeba do obni¿enia stóp. - Mamy du¿¹ przestrzeñ i nie zawahamy siê, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz nie zak³ada takiej potrzeby – stwierdzi³ Glapiñski.

WIG-banki podczas pi¹tkowej sesji pocz¹tkowo zyskiwa³, ale z biegiem czasu powoli traci³ si³y i osun¹³ siê poni¿ej wczorajszego zamkniêcia, a tu¿ przed konferencj¹ spada³ o 1,5 proc., podobnie jak WIG. PóŸniej obni¿a³ siê ju¿ o prawie 3,2 proc., czyli mocniej ni¿ WIG. Na pó³ godziny przed zamkniêciem sesji spadki siêgaj¹ 2,4 proc. Najbardziej trac¹ Alior (3,6 proc.), Santander Bank Polska (3,5 proc.), BNP Paribas Bank Polska (3 proc.), mBank i Pekao (po 2,6 proc.), ING Bank Œl¹ski i PKO BP (po 2,2 proc.).

Dla banków kolejne ciêcie stóp procentowych (od marca do koñca maja spad³y z 1,5 proc. do 0,1 proc. w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii) by³oby bardzo dotkliwe. Ju¿ ostatnie ciêcie spowodowa³o – inaczej ni¿ zwykle – ¿e banki tylko czêœciowo mog³y zneutralizowaæ wp³yw ciêcia stóp na spadek przychodów odsetkowych i wyniku odsetkowego. Tym razem nie mog³y obni¿yæ kosztów finansowania, bo ju¿ wczeœniej stawki depozytów spad³y niemal do zera i nie mog³y ich dalej ich obni¿aæ.

Football news:

Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League