Poland

Balon pękł. Google porzuca rewolucyjny projekt

Bloomberg

Amerykañski gigant spore oczekiwania w zakresie dostêpu do internetu w miejscach, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury, wi¹za³ z jego udostêpnianiem za pomoc¹ balonów-transmiterów. Ambitny projekt okaza³ siê jednak zbyt trudny w realizacji i spó³ka-matka Google’a zdecydowa³a siê zamkn¹æ przedsiêwziêcie.

Projekt Loon, bo o nim mowa, ruszy³ w czerwcu 2013 r. Idea by³a ciekawa i nawet uda³o siê wdro¿yæ pilota¿owe rozwi¹zanie. W Kenii komercyjna us³uga internetowa „z balona” dostarczana by³a na obszarze 50 tys. km kw. Teren obs³ugiwa³o 35 lataj¹cych transmiterów. Loon zapewni³ te¿ bezprzewodowe us³ugi w miejscach dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi, rozmieszczaj¹c balony w Puerto Rico po huraganie Maria w 2017 r. czy w 2019 r. w Peru, po trzêsieniu ziemi.

To jednak koniec przedsiêwziêcia, bo – jak podkreœla na blogu Alphabetu Astro Teller, odpowiedzialny za ten projekt – „droga do komercyjnej op³acalnoœci okaza³a siê znacznie d³u¿sza i bardziej ryzykowna ni¿ siê spodziewano”.

Teller zapewnia, ¿e eksperci, którzy pracowali przy projekcie Loon, trafi¹ teraz do innych dzia³ów w grupie Alphabet. – Ma³a grupa zespo³u Loon zostanie, aby zapewniæ p³ynne i bezpieczne zakoñczenie projektu Loon – dodaje.

Serwis Loon w Kenii bêdzie dzia³a³ tylko do marca – poda³ serwis „The Verge”. Alphabet, aby wesprzeæ mieszkañców Kenii, którzy zostan¹ poszkodowani odciêciem dostêpu do internetu, zamierza dofinansowaæ lokalne organizacje non-profit zajmuj¹ce siê ³¹cznoœci¹ i edukacj¹. Koncern na ich konta ma przelaæ 10 mln dol.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7