Poland

Bałagan wokół szczepień na Covid-19

Koronawirus SARS-CoV-2

Kolejka przed przychodni¹

Wielu osobom powy¿ej 70. roku ¿ycia trudno by³o w pi¹tek zarejestrowaæ siê na szczepienia

Reporter

Za du¿o chêtnych, za ma³o dawek – uruchomienie szczepienia kolejnej grupy pacjentów zatka³o system.

Nie zakoñczono szczepieñ pracowników s³u¿by zdrowia nawet pierwsz¹ dawk¹, a ju¿ rz¹d uruchomi³ szczepienia 80-latków, a po tygodniu – osób 70+. Zainteresowanie by³o tak wielkie, ¿e zanim system e-rejestracji oficjalnie o godz. 6 rano ruszy³, w wielu miastach – w Warszawie czy Czêstochowie – nie by³o ju¿ wolnych miejsc do koñca marca. Poza tym wiele poradni od pewnego czasu tworzy³o listy ze sta³ych pacjentów.

Lawina chêtnych

W ci¹gu pierwszych trzech godzin na szczepienia zarejestrowa³o siê 150 tys. osób. – Mieszkamy w Warszawie. Przez internet uda³o mi siê zarejestrowaæ ¿onê na 28 lutego w Siedlcach, siebie – dwa dni póŸniej, te¿ w szpitalu w Siedlcach. Bêdê musia³ zorganizowaæ dwukrotny wyjazd – opowiada³ nam czytelnik. Co ciekawe, oba skierowania maj¹ datê godz. 1.26 w... czwartek, a wiêc dobê wczeœniej.

Problem z terminami szczepieñ to efekt tego, ¿e Polska dostaje teraz mniejsze partie od zamawianych i reglamentuje na ka¿dy z 6 tys. punktów kraju po 30 dawek.

Po co robi siê nadziejê na szybkie szczepienie? Bo deficyt szczepionek prze³o¿y³ siê na zwiêkszone zainteresowanie szczepieniami. – Rz¹d chcia³ iœæ za ciosem, powsta³ jednak ba³agan – przyznaje Boles³aw Piecha, lekarz, by³y wiceminister zdrowia, europose³ PiS. – Rzeczywiœcie nale¿a³o odsun¹æ w czasie wejœcie do szczepieñ kolejnej grupy np. o tydzieñ. Ale chcieliœmy utrzymaæ to du¿e zainteresowanie. Teraz najwa¿niejsze, by nie traciæ zaufania do akcji.

– Rozczarowanie to ostatnia rzecz, jakiej Polacy teraz potrzebuj¹ – krytykuje Cezary Tomczak, szef Klubu KO.

Prof. W³odzimierz Gut, wirusolog, broni jednak systemu stworzonego przez rz¹d.

– Nie jest tak, ¿e system siê zatka³. Po prostu Polacy swoim dawnym zwyczajem ju¿ pierwszego dnia zaczêli szturmowaæ kolejki. Maj¹ to w nawyku, stoj¹ pod przychodniami od 5 rano. U nas jak nie ma kolejki, to znaczy, ¿e towar nieatrakcyjny – uwa¿a prof. Gut. I ocenia, ¿e za kilka dni sytuacja siê uspokoi. – Na razie s¹ tylko zapisy, a szczepionki docieraj¹ w zmniejszonej iloœci, nie ma sensu uruchamiaæ nowych punktów szczepieñ. Przyœpieszanie czasu nic nie da – mówi prof. Gut.

Do marca 3,1 mln

Rz¹d wylicza, ¿e choæ mo¿liwoœci systemu s¹ wiêksze, do koñca I kwarta³u tego roku szczepionkê przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie tylko 3 mln 100 tys. osób.

Czy na pewno system jest dobry? Okazuje siê, ¿e wiele szpitali wstrzyma³o szczepienia wœród swoich pracowników z grupy 0, by wyszczepiæ najpierw tych, którzy trzy tygodnie temu jako pierwsi w kraju przyjêli pierwsz¹ dawkê. S¹ i tacy, dla których jej zabrak³o. Drugiej dawki – co nag³oœni³y media – nie dosta³a m.in. po³o¿na z Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na Mazowszu i SPZOZ w £êcznej, który nie dosta³ zamówionej na dany dzieñ partii i musia³ odwo³ywaæ szczepienia.

Szpital Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Wo³ominie dot¹d zaszczepi³ ok. 80 proc. pracowników, otrzymuj¹ drug¹ dawkê szczepionki. – £¹cznie zaszczepiliœmy ponad 1500 osób z grupy „0", jeszcze ok. 300 osób z tej grupy jest do zaszczepienia pierwsz¹ dawk¹ – przyznaje Ma³gorzata Goworek, wicedyrektor szpitala ds. pielêgniarstwa.

Anna Guzowska, rzeczniczka Szpitala Klinicznego 1 w Lublinie, zaznacza: – Priorytet to zaszczepienie w terminie drug¹ dawk¹ osób, które ju¿ przyjê³y dawkê pierwsz¹. Obecnie, ze wzglêdu na zmniejszenie dostaw szczepionek do kraju, wstrzymaliœmy szczepienia pierwsz¹ dawk¹ czêœci osób z grupy „0", m.in. studentów Uniwersytetu Medycznego oraz zewnêtrznych podmiotów medycznych, które zapisa³y siê na szczepienia w naszym szpitalu.

W szpitalu tym pierwsz¹ dawkê dosta³o 85 proc. personelu medycznego, podawana jest druga dawka, dot¹d wszystko przebiega³o zgodnie z terminami. – Zamawiamy zarówno szczepionki rozmro¿one, jak i zamro¿one, które mo¿na d³u¿ej przechowywaæ, dziêki temu mieliœmy zapasy, gdy nagle zmniejszono poziom dostaw – mówi Guzowska.

Przez mniejsze dostawy wstrzyma³o szczepienia Górnoœl¹skie Centrum Medyczne w Katowicach, które musi zaszczepiæ jeszcze tysi¹c swoich pracowników.

Bez weryfikacji

Deficyt szczepionek i wci¹¿ modyfikowany system szczepieñ priorytetowych rodzi patologie. Np. rejestruj¹ siê w rz¹dowym systemie dla 80-latków osoby m³ode, m.in. 40-latkowie. – Wed³ug zasady a nu¿ siê uda – wskazuje pracownik ochrony zdrowia.

O tym, ¿e system jest dziurawy, pisa³a „Rzeczpospolita". Ujawniliœmy, ¿e koncerny farmaceutyczne szczepi¹ w grupie „0" swoich pracowników, choæ w niej nie s¹. – Nie mamy mo¿liwoœci weryfikacji takich osób, dostajemy listy i szczepimy – przyznaje Jerzy Friediger, dyrektor SPZOZ im. ¯eromskiego w Warszawie.

Przedstawiciele handlowi koncernów farmaceutycznych – z powodu braku kontroli w systemie – nadal szczepi¹ siê w szpitalach wêz³owych, chocia¿ od 14 stycznia zosta³o to zabronione rozporz¹dzeniem. Okazuje siê, ¿e Ministerstwo Zdrowia nie zablokuje tego procederu.

„Osoby, którym przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia zosta³o wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, s¹ uprawnione, w okresie wa¿noœci tego skierowania, do poddania siê temu szczepieniu" – odpowiada nam resort.

Football news:

Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before
Borussia Terzic coach about 2:4: We started great, but the pressure from Bayern was huge
Morata has 4 (3+1) points in the last 2 games