Poland

Badanie: Liczba zakażeń w Anglii podwaja się co 9 dni

Liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w Anglii podwoi³a siê w ci¹gu trzech tygodni - wynika z badania przeprowadzonego przez zespó³ badaczy z Imperial College London.

"Druga fala epidemii w Anglii osi¹gnê³a fazê krytyczn¹" - alarmuj¹ badacze.

Paul Elliott, dyrektor Departamentu Epidemiologii i Biostatystyki w Imperial College przekonuje, ¿e nale¿y podj¹æ bardziej zdecydowane dzia³ania, aby powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê koronawirusa.

- Teraz, bardziej ni¿ kiedykolwiek, musimy pracowaæ razem, by powstrzymaæ dalsze rozprzestrzenianie siê koronawirusa i unikn¹æ bêd¹cego jego nastêpstwem przeci¹¿enia systemu ochrony zdrowia - podkreœli³ Elliott.

Badacze z Imperial College London przebadali pod k¹tem obecnoœci koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie 85 971 osób mieszkaj¹cych w Anglii. Badanie przeprowadzono miêdzy 16 a 25 paŸdziernika.

Badanie wykaza³a, ¿e wystêpowanie zaka¿eñ koronawirusem roœnie we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich regionach w Anglii. Odsetek zaka¿onych najbardziej wzrós³ w grupie wiekowej 55-64 (z 0,37 do 1,2 proc. w porównaniu do stanu sprzed trzech tygodni).

Najwiêcej wyników pozytywnych stwierdzono jednak w grupie wiekowej 18-24 (2,2 proc.).

Z badania wynika, ¿e liczba zaka¿eñ podwaja siê co dziewiêæ dni.

W ca³ej Wielkiej Brytanii od pocz¹tku epidemii wykryto 945 378 zaka¿eñ koronawirusem i 45 765 zgonów chorych na COVID-19.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca