Poland

Badanie: "Długi COVID" dotyczy też bezobjawowych zakażeń

Szpital we Francji

AFP

Z badania, w czasie którego przeanalizowano dane medyczne 1 407 osób z Kalifornii, u których wykryto zaka¿enie koronawirusem, ale które nie zosta³y hospitalizowane, wynika, ¿e tzw. d³ugiego COVID-19, czyli symptomów choroby utrzymuj¹cych siê ju¿ po ozdrowieniu, doœwiadczaj¹ równie¿ osoby, u których samo zaka¿enie mia³o charakter bezobjawowy - czytamy w "New York Times".

Spoœród 1 407 osób, których dane przeanalizowali badacze, na utrzymuj¹ce siê po ozdrowieniu symptomy, takie jak krótki oddech, ból w klatce piersiowej, kaszel i ból w podbrzuszu, uskar¿a³o siê 27 procent - czyli 382 osoby.

Niemal 1/3 z nich w czasie zaka¿enia koronawirusem nie zaobserwowa³a u siebie ¿adnych objawów w ci¹gu 10 dni od momentu, gdy test na COVID-19 da³ u nich wynik pozytywny - odnotowuj¹ badacze.

"D³ugi COVID" budzi coraz wiêkszy niepokój specjalistów ds. ochrony zdrowia w USA. W ubieg³ym miesi¹cu dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia, dr Francis S. Collins og³osi³ rozpoczêcie programu, którego celem jest "ustalenie przyczyn i œrodków przeciwdzia³ania oraz terapii osób, które zachorowa³y na COVID-19, ale nie wróci³y w pe³ni do zdrowia po kilku tygodniach od zaka¿enia.

Badanie, o którym pisze "New York Times", pojawi³o siê w serwisie MedRxiv i czeka jeszcze na recenzje naukow¹.

Z ustaleñ badaczy wynika, ¿e tzw. d³ugi COVID dotyka³ przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, w tym osób niepe³noletnich. - Z 34 dzieci w badaniu, 11 odczuwa³o d³ugotrwa³e (efekty choroby) - mówi jedna z autorek badania, prof. Melissa Pinto z University of California Irvine.

W badaniu wskazano ponad 30 symptomów tzw. d³ugiego COVID-19 - w tym poczucie niepokoju, ból w tyle pleców, zmêczenie, bezsennoœæ, problemy gastryczne i przyspieszone bicie serca. Badacze wskazali te¿ objawy, które najczêœciej wystêpuj¹ razem - np. ból w piersiach i kaszel lub ból w podbrzuszu i ból g³owy.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money