Poland

Badania: Ozdrowieńcy chronieni przed "brytyjskim" wariantem

Test na COVID-19

AFP

Na ³amach magazynu naukowego "Cell Host and Microbe" naukowcy opisuj¹ wynik badania, z którego wynika, ¿e tzw. brytyjski wariant koronawirusa (B.1.1.7) nie zmniejsza w sposób znacz¹cy skutecznoœci dostêpnych na rynku szczepionek na COVID-19 i nie powinien doprowadzaæ do reinfekcji u osób, które przesz³y COVID-19 i które maj¹ w organizmie przeciwcia³a chroni¹ce przed wirusem.

"Nasze ustalenia wskazuj¹, ¿e wariant B.1.1.7 raczej nie powinien byæ powa¿nym powodem do zmartwieñ jeœli chodzi o obecne szczepionki lub zwiêkszone ryzyko reinfekcji" - pisz¹ badacze na ³amach "Cell Host and Microbe".

David Montefiori z Duke University School of Medicine i wspó³pracuj¹cy z nim naukowcy przebadali w warunkach laboratoryjnych reakcjê miêdzy wariantem B.1.1.7 i próbkami krwi pobranymi od osób zaszczepionych szczepionk¹ Moderny, zaszczepionych eksperymentaln¹ szczepionk¹ Novavax oraz osób, które przesz³y COVID-19 zanim nowy wariant zacz¹³ kr¹¿yæ w spo³eczeñstwie.

Jak czytamy wariant B.1.1.7 wp³ywa³ w sposób niewielki na skutecznoœæ przeciwcia³ znajduj¹cych siê w próbkach krwi - by³ to jednak wp³yw na tyle ma³y, ¿e nie nale¿y s¹dziæ i¿ wariant ten by³by w stanie unikn¹æ odpowiedzi uk³adu odpornoœciowego osoby zaszczepionej lub doprowadziæ do reinfekcji u osoby, która przesz³a COVID-19 i w której organizmie znajduj¹ siê przeciwcia³a.

Badacze zaznaczaj¹ jednoczeœnie, ¿e "staje siê coraz bardziej jasne, ¿e SARS-CoV-2 nadal bêdzie siê zmieniaæ i ¿e nowe warianty mog¹ stanowiæ wiêksze ryzyko".

Zdaniem badaczy najlepsz¹ ochron¹ przed nowymi wariantami jest jak najszybsze osi¹gniêcie tzw. odpornoœci stadnej przez zaszczepienie jak najwiêkszej liczby osób.

Przeprowadzone wczeœniej badania dotycz¹ce innego, bardziej zakaŸnego wariantu - B.1.352 (tzw. wariant po³udniowoafrykañski) wskazywa³y, ¿e mo¿e on prowadziæ do reinfekcji u osób, które przesz³y COVID-19. To samo ma dotyczyæ tzw. wariantu brazylijskiego (P.1).

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again