Poland

Badania dotyczące dżumy pomogą w walce z koronawirusem?

Covid-19

D¿uma

AdobeStock

Z badañ kanadyjskich naukowców wynika, ¿e epidemia d¿umy w Londynie cztery razy szybciej rozprzestrzeni³a siê w XVII ni¿ w XIV wieku. Zdaniem ekspertów wnioski z badañ mog¹ pomóc w zrozumieniu wspó³czesnych pandemii, takich jak pandemia koronawirusa.

Naukowcy z kanadyjskiego Uniwersytetu McMaster przeanalizowali tysi¹ce dokumentów z okresu 300 lat. Wœród nich znajdowa³y siê miêdzy innymi testamenty, rejestry parafialne czy akty zgonu. Celem badaczy by³o znalezienie wzorów rozprzestrzeniania siê zarazy w populacji.

D¿uma, jedna z najbardziej œmiertelnych infekcji bakteryjnych w historii ludzkoœci, spowodowa³a oko³o 50 milionów zgonów w œredniowiecznej Europie. Nazywano j¹ wówczas „Czarn¹ Œmierci¹”. Choroba, choæ rzadka i obecnie uleczalna antybiotykami, wci¹¿ wystêpuje. Jej przypadki odnotowano miêdzy innymi w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Wielka zaraza mia³a miejsce w Londynie w latach 1665–1666. Jak szacuj¹ naukowcy, zmar³o wówczas od 75 tys. do 100 tys. osób, czyli oko³o pi¹tej czêœci populacji miasta. Uwa¿a siê, ¿e by³a to d¿uma, wywo³ana przez bakteriê Yersinia pestis, której roznosicielami by³y szczury. Jej zasiêg by³ jednak o wiele mniejszy ni¿ zasiêg Czarnej œmierci, epidemii obejmuj¹cej zasiêgiem ca³¹ Europê od 1347 do 1353 roku.

Badacze zaznaczaj¹, ¿e nast¹pi³o „uderzaj¹ce przyspieszenie” przenoszenia zarazy miêdzy Czarn¹ Œmierci¹ w 1348 roku, a „wielk¹ d¿um¹” w 1665. Wnioski z badañ opublikowano w czasopiœmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

David Earn, profesor na wydziale matematyki i statystyki w McMaster i g³ówny autor badañ, powiedzia³ w rozmowie z CNN, ¿e podczas gdy przypadki d¿umy w Londynie podwaja³y siê co szeœæ tygodni w XIV wieku, w XVII wieku zwiêksza³y siê co tydzieñ o 1,5. - To ogromna ró¿nica - podkreœli³. Genetyk ewolucyjny Hendrik Poinar doda³ jednak, ¿e choæ rozprzestrzenianie siê choroby przyspieszy³o, dotychczasowe analizy genetyczne wskazuj¹, ¿e mog³a choroba mog³a staæ siê mniej zaraŸliwa. - Wiêkszoœæ zmian, które zachodz¹ w epidemiologii choroby mo¿na prze³o¿yæ na interwencjê cz³owieka lub rzeczy, które maj¹ miejsce poza faktyczn¹ genetyk¹ wirusa - powiedzia³. Szacunki zwi¹zane z „szybkoœci¹” epidemii, w po³¹czeniu z tym, co wiemy o biologii d¿umy, sugeruj¹, ¿e choroba ta nie rozprzestrzenia³a siê g³ównie poprzez kontakty miêdzyludzkie, a raczej przez uk¹szenia zara¿onych insektów.

Badacze s¹ przekonani, ¿e czynniki takie jak gêstoœæ zaludnienia, warunki ¿ycia i ni¿sze temperatury, mog¹ przyczyniæ siê do wyjaœnienia przyspieszenia rozprzestrzeniania siê choroby w Londynie. Jak podkreœlaj¹, mo¿e to pomóc w zrozumieniu wspó³czesnych pandemii, takich jak pandemia koronawirusa. - Dany patogen mo¿e powodowaæ bardzo ró¿ne epidemie, w ró¿nych miejscach i w ró¿nym czasie - wyjaœni³ Earn. - Cechy spo³ecznoœci mog¹ silnie wp³ywaæ na wzór epidemii - doda³. - Oczywiœcie reakcja behawioralna poszczególnych osób mo¿e równie¿ wp³ywaæ na wzorzec epidemii - podkreœli³.

Eksperci zaznaczaj¹, ¿e ich odkrycia mog¹ pomóc w stworzeniu planu dzia³ania w kontekœcie obecnej i przysz³ych pandemii. - Zaraza nigdy nie zniknê³a i nigdy nie zniknie, a SARS-CoV-2 nigdy nie zniknie - powiedzia³ Poinar, wyjaœniaj¹c, ¿e wirus, podobnie jak d¿uma, ma „naturalne rezerwuary” w populacji. - Na szczêœcie mamy fenomenaln¹, miêdzynarodow¹ spo³ecznoœæ naukow¹, która ze sob¹ wspó³pracuje, aby znaleŸæ sposób na opracowanie leczenia przeciwcia³ami, czy opracowaæ szczepionkê, która bêdzie skuteczna na d³u¿ej - podkreœli³. 

Naukowiec ostrzeg³ jednak jednoczeœnie, ¿e pandemie wci¹¿ bêd¹ zagra¿aæ ludziom, dopóki nie przestaniemy ingerowaæ w œrodowisko naturalne. - Jeœli myœlicie, ¿e to jedyny raz, kiedy to siê dzieje, to oszukujecie samych siebie. Zdarzy³o siê to ju¿ wielokrotnie w historii ludzkoœci i bêdzie siê to powtarzaæ, jeœli nadal bêdziemy niszczyæ Ziemiê. Wraz ze zmianami klimatycznymi i dekonstrukcj¹ œrodowiska bêdziemy mierzyæ siê z innymi takimi przypadkami - zaznaczy³. 

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry