Poland

"Azjatycki El Chapo" aresztowany w Amsterdamie

Domniemany przywódca najwiêkszego azjatyckiego syndykatu i jeden z najbardziej poszukiwanych ludzi na œwiecie zosta³ aresztowany w Holandii. W³adze Australii licz¹ na ekstradycjê w celu postawienia go przed s¹dem.

Holenderska policja zatrzyma³a 57-letniego króla narkotykowego Tse Chi Lopa. Urodzony w Chinach obywatel Kanady zosta³ nazwany azjatyckim "El Chapo" w nawi¹zaniu do pseudonimu meksykañskiego bossa narkotykowego Joaquina Guzmana, który obecnie odsiaduje wyrok do¿ywocia w amerykañskim wiêzieniu.

Rzecznik holenderskiej policji Thomas Aling potwierdzi³, ¿e "podejrzany, który figuruje na liœcie najbardziej poszukiwanych osób przez Europol" zosta³ aresztowany w pi¹tek rano po wyl¹dowaniu na lotnisku Schiphol w Amsterdamie.

Aling doda³, ¿e mê¿czyzna przebywa obecnie w areszcie. Czeka na decyzjê w sprawie ekstradycji do Australii.

Tse Chi Lop zosta³ wskazany przez Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestêpczoœci (UNODC) jako przywódca azjatyckiego kartelu znanego jako "Sam Gor", g³ównego producenta i dostawcy metamfetaminy na œwiecie.

Uwa¿a siê, ¿e grupa pierze swoje miliardowe zyski z narkotyków poprzez firmy powstaj¹ce w po³udniowo-wschodniej Azji - w tym kasyna, hotele i nieruchomoœci.

Aresztowanie 57-latka poprzedza³a trwaj¹ca niemal 10 lat operacja australijskich s³u¿b. Z analiz UNODC wynika, ¿e grupy dzia³aj¹ca na obszarach granicznych miêdzy Laosem, Birm¹, Tajlandi¹ i po³udniowo-zachodnimi Chinami uzyskuj¹ rocznie ponad 60 miliardów dolarów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7