Poland

Azja lubi rosyjski węgiel. Dostanie go koleją

Rosja zbuduje licz¹c¹ 1000 km liniê kolejow¹ o wartoœci 10 miliardów dolarów, któr¹ bêdzie eksportowaæ wêgiel do Chin. Azja potrzebuje coraz wiêcej taniego rosyjskiego surowca.

W³adimir Putin da³ we wtorek zielone œwiat³o dla nowego „megaprojektu” Rosyjskich Kolei ¯elaznych (R¯D), czyli budowy blisko tysi¹ca kilometrów torów i infrastruktury pod eksport wêgla z Jakucji do Chin, informuje portal finanz.ru.

Wobec zamykania siê na wêgiel Europy - dot¹d g³ównego odbiorcy rosyjskiego surowca - Azja i rejon Pacyfiku staj¹ siê dla rosyjskich kopalni nowym, atrakcyjnym kierunkiem eksportu.

- Na rynku Azji i Pacyfiku „istnieje dodatkowy popyt, który mo¿e byæ zaspokojony przez rosyjskie kopalnie. (...) Wa¿ne jest, aby nie przegapiæ tej chwili - mówi³ Putin podczas forum wêglowego w Moskwie.

Pod koniec ubieg³ego roku wydobycie wêgla w Rosji zmniejszy³o siê o 9 proc., a eksport o 3 proc. Wa¿ne dla uzasadnienia kolejowej inwestycji jest, ¿e ze 199 milionów ton rosyjskiego wêgla sprzedanych za granicê, prawie dwie trzecie trafi³o do odbiorców z Azji.

Eksport by³by jeszcze wiêkszy, gdyby nie brak infrastruktury transportowej. Wed³ug R¯D oko³o 56 mln ton wêgla ze z³ó¿ Syberii Wschodniej pozostaje niezagospodarowanych, gdy¿ nie ma mo¿liwoœciach przewozu ³adunków.

Aby rozwi¹zaæ ten problem, kolejowy monopolista zaproponowa³ wart 700 mld rubli (9,6 mld dol.) projekt rozbudowy g³ównej linii Bajka³-Amur na odcinku Tynda-Komsomolsk-Wanino. Inwestycja obejmuje po³o¿enie prawie tysi¹ca kilometrów torów, budowê mostu nad Amurem i nowego tunelu Kuzniecowskiego na terytorium Chabarowska.

Putin zaaprobowa³ ten pomys³. Pieni¹dze na budowê maj¹ pochodziæ z Funduszu Narodowego Dobrobytu. Wed³ug stanu na 1 lutego jest ta zgromadzone 13,547 bln rubli, czyli 183,3 miliarda dolarów. 

Jednak jedna trzecia tych pieniêdzy zosta³a ju¿ de facto wydana - na zakup pakietu kontrolnego Sbierbanku, euroobligacji Ukrainy, zastrzyki gotówki dla banków pañstwowych, a tak¿e „samowystarczalne projekty infrastrukturalne”.

Wolnych pieniêdzy w postaci waluty zdeponowanej na rachunkach Banku Centralnego - pozostaje wiêc 116,4 mld dol. W zesz³ym tygodniu rosyjski ministerstwo finansów og³osi³o, ¿e 15 proc. tej kwoty zainwestowa³o w chiñski juan.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life