Poland

Awaria białoruskiej atomówki. Elektrownia w Ostrowcu wyłączona

System bezpieczeñstwa w bia³oruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu wy³¹czy³ reaktor, po tym jak pojawi³y siê problemy z generatorem. W³adze zapewniaj¹, ¿e promieniowanie pozostaje „w normie”.

Do awarii dosz³o w sobotê: „O godzinie 19.02 pierwszy blok elektrowni w Ostrowcu zosta³ od³¹czony od sieci po zadzia³aniu zabezpieczenia generatora” – poinformowa³o biuro prasowe ministerstwa energii.

Urzêdnicy ogólnikowo t³umacz¹, ¿e system zabezpieczeñ zosta³ uruchomiony podczas pilota¿owej pracy pierwszego bloku energetycznego, w ramach którego testowane s¹ uk³ady i urz¹dzenia. „T³o promieniowania w okolicy stacji jest normalne” – g³osi komunikat.

To nie pierwsze awaryjne zatrzymanie elektrowni. W listopadzie 2020 r po 4 dniach pracy reaktor tak¿e stan¹³. Wtedy w³adze t³umaczy³y to testowaniem pracy elektrowni.

materia³y prasowe

Bia³oruska elektrownia j¹drowa to najwiêkszy rosyjsko-bia³oruski projekt gospodarczy, którego generalnym wykonawc¹ jest Atomstroyexport (czêœæ koncernu rosyjskiego Rosatom). Dla Bia³orusi Rosjanie wybrali w³asny projekt elektrowni j¹drowej z reaktorami generacji 3+ WWER-1200.

Pracuje on od czterech lat tylko w jednej rosyjskiej elektrowni. Rosatom wiele razy zapewnia³, ¿e system „spe³nia najwy¿sze miêdzynarodowe wymagania dotycz¹ce niezawodnoœci i bezpieczeñstwa”.
Bia³oruska atomówka wci¹¿ znajduje siê w fazie próbnej eksploatacji. Do u¿ytku komercyjnego ma zostaæ oddana w tym roku, ale nie ma tutaj precyzyjnej daty.

Pierwszy reaktor zosta³ 3 listopada pod³¹czony do krajowego systemu elektroenergetycznego Bia³orusi. 22 grudnia Gosatomnadzor (nadzór energetyczny) republiki og³osi³, ¿e zosta³o wydane pozwolenie na realizacjê etapowego programu eksperymentalno-przemys³owej eksploatacji pierwszego bloku energetycznego. Drugi reaktor ma rozpocz¹æ pracê w 2022 r.

Biuro prasowe ministerstwa energii zapewnia, ¿e ??system energetyczny Bia³orusi dzia³a stabilnie po wy³¹czeniu pierwszego reaktora.

Football news:

Fonseca about Europa League: Roma wants to go as far as possible
The draw for the 1/8 final of the Europa League will begin at 15:00
15 main stories of our football: Evseev flies in ski boots, Shirokov in a long binge, Galitsky on the treadmill finds Pereira
Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal