Poland

Awans prezesa Aldi Polska. Dołączy do centrali w Niemczech

Aldi

Bloomberg

Oktawian Torcha³a, który dotychczas obejmowa³ stanowisko prezesa Aldi Polska, awansowa³ do globalnego kierownictwa firmy w Niemczech.

Pracê w miêdzynarodowym zespole Torcha³a rozpocznie 1 kwietnia 2021 roku na stanowisku wiceprezesa ds. operacyjnych. Jak zaznaczono w komunikacie, Polak „swoim doœwiadczeniem i wiedz¹ bêdzie wspiera³ procesy dalszej transformacji sieci, zgodnie z planami globalnego rozwoju, które postawi³o przed sob¹ Aldi”.

Obowi¹zki Torcha³y przejmie w Polsce od po³owy marca Wojciech £ubieñski, do tej pory pe³ni¹cy funkcjê wiceprezesa firmy.

- Zostawiam Aldi w Polsce nie tylko w dobrych rêkach, ale te¿ w prze³omowym punkcie zwi¹zanym z rozwojem naszej sieci w wielu obszarach. Wojciech £ubieñski wspó³tworzy³ nasz¹ strategiê i bêdzie kontynuowa³ nasze dzia³ania zwi¹zane z dalsz¹ ekspansj¹ Aldo w Polsce oraz rozwojem ca³ego zespo³u, a wszystko w zgodzie z wartoœciami grupy Aldi Nord, do której nale¿ymy, czyli - prostot¹, odpowiedzialnoœci¹ i niezawodnoœci¹ - podkreœli³ Torcha³a w komunikacie.

Oktawian Torcha³a zacz¹³ pracê w Aldi Polska w 2010 roku, pocz¹tkowo na stanowisku kierownika rejonu sprzeda¿y, a dwa lata póŸniej awansowa³ na kierownika sprzeda¿y. W maju 2014 roku przej¹³ kierownictwo spó³ki regionalnej w Chorzowie, zaœ w sierpniu 2017 roku zosta³ powo³any na prezesa Aldi w?Polsce.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR