Poland

Austria wstrzymuje partię szczepionki po śmierci pielęgniarki

Szczepionka AstraZeneca

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Austriackie w³adze zaprzesta³y szczepieñ jedn¹ z partii szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid-19, po tym, jak jedna osoba zmar³a, a inna powa¿nie zachorowa³y, po otrzymaniu szczepionki.

„Federalny Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa w S³u¿bie Zdrowia (BASG) otrzyma³ dwa zg³oszenia, tymczasowo wi¹zane ze szczepieniem z tej samej partii szczepionki AstraZeneca w klinice rejonowej w Zwettl” - poinformowa³y lokalne w³adze zdrowotne.

„Obecnie nie ma dowodów na zwi¹zek przyczynowy ze szczepieniem” - podkreœlono w komunikacie, dodaj¹c, ¿e analizie zostan¹ poddane wszystkie tego typu zg³aszane zdarzenia.

49-letnia kobieta zmar³a w wyniku ciê¿kiego zaburzenia krzepniêcia krwi. Pacjentka zosta³a przyjêta na oddzia³ intensywnej terapii w wiedeñskim szpitalu w zesz³y weekend. Wczeœniej leczona by³a w szpitalu w Dolnej Austrii. Kobieta zmar³a dzieñ po przyjêciu w Wiedniu.

„Kobieta otrzyma³a pierwsze czêœciowe szczepienie szczepionk¹ przez Covid-19 dziesiêæ dni przed przyjêciem do szpitala” - powiedzia³ rzecznik wiedeñskiego szpitala, cytowany przez „Niederoesterreichische Nachrichten”.

Austriackie media informuj¹, ¿e oprócz 49-latki w ostatnim czasie ciê¿ko zachorowa³a 35-letnia kobieta, która równie¿ by³a pielêgniark¹ w miejscowym szpitalu. Stwierdzono u niej zator p³ucny. Obecnie powraca do zdrowia.

Politycy wiêkszoœci ugrupowañ apeluj¹ o zachowanie spokoju i poczekanie na wyniki dochodzenia w sprawie 49-letniej kobiety. - W koñcu to zatwierdzona szczepionka. Najpierw musimy sprawdziæ, czy istnieje zwi¹zek miêdzy szczepieniami, a z tymi przypadkami - powiedzia³ Anton Heinzl z Socjaldemokratycznej Partii Austrii. Tymczasem skrajna FPÖ oœwiadczy³a w sobotê, ¿e „do czasu ca³kowitego wykluczenia powi¹zania, szczepienia szczepionk¹ AstraZeneca musz¹ zostaæ zawieszone ze skutkiem natychmiastowym”.

X

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition