Poland

Australia: Kwarantanna uratowała 400 żyć. Nie chodzi o COVID

Stosowanie dystansu spo³ecznego i re¿im kwarantanny w Australii zapobieg³ ok. 400 zgonom z przyczyn innych ni¿ zaka¿enie koronawirusem SARS-CoV-2 tylko w czerwcu tego roku - wynika z analizy badaczy z Actuaries Institute.

Zdaniem badaczy ok. 400 osób wiêcej zmar³oby w czerwcu z powodu chorób takich jak np. zapalenie p³uc, gdyby nie re¿im kwarantanny i zasady dystansu spo³ecznego wprowadzone w Australii w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa.

Badacze z Actuaries Institute przeanalizowali dane dotycz¹ce liczby zgonów w czerwcu, a tak¿e przewidywanej liczby zgonów w tym miesi¹cu. Czerwiec jest w Australii œrodkiem zimy.

Z danych wynika, ¿e liczba ofiar chorób uk³adu oddechowego w Australii, wywo³anych innymi patogenami ni¿ koronawirus SARS-CoV-2, zmniejszy³a siê znacz¹co w stosunku do przewidywañ wynikaj¹cych ze œredniej liczby zgonów z tego powodu w poprzednich latach.

- Jest jasne, ¿e lockdowny i inne œrodki maj¹ce s³u¿yæ kontroli nad COVID-19 by³y ogromn¹ niedogodnoœci¹ dla wielu osób w Australii. Z pewnoœci¹ bêd¹ mieæ œrednio- i d³ugoterminowe konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gospodarki - zaznacza Jennifer Lang z grupy roboczej ds. COVID-19 w Actuaries Institute.

Lang zaznacza jednoczeœnie, ¿e zastosowane œrodki "uratowa³y wielu Australijczyków przed chorob¹ COVID-19 i œmierci¹, ale zmniejszy³y te¿ liczbê zgonów z innych przyczyn".

W Australii od pocz¹tku epidemii wykryto nieco ponad 27500 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2.

Gospodarka Australii w drugim kwartale 2020 roku skurczy³a siê o 7 proc. - najwiêcej od 1959 roku. Bezrobocie wzros³o do poziomu najwy¿szego od 22 lat (7,5 proc.).

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall