Poland

Australia będzie mieć bezzałogowy myśliwiec własnej produkcji

Bezza³ogowy myœliwiec Loyal Wingman

Boeing, materia³y prasowe

Firma Boeing i Królewskie Si³y Powietrzne Australii (RAAF) poinformowa³y we wtorek, ¿e zrealizowa³y pierwszy lot testowy bezza³ogowego samolotu zbli¿onego do myœliwca, który ma operowaæ jako wsparcie samolotów za³ogowych - informuje Reuters.

"Loyal Wingman" to pierwszy od ponad 50 lat samolot wojskowy, który bêdzie zaprojektowany i wykonany w Australii.

Samolot odby³ lot testowy pod nadzorem pilota Boeinga, który monitorowa³ jego lot ze stacji naziemnej w Australii Po³udniowej.

Rz¹d Australii zainwestowa³ 31 mln dolarów w prace nad samolotem, który - jak informowa³ w ubieg³ym roku koncern Boeing - wzbudzi³ te¿ zainteresowanie w USA i Wielkiej Brytanii.

"Loyal Wingman" to d³ugi na 11,6 metrów samolot o zasiêgu ok. 3704 km. Samolot mo¿e byæ u¿ywany np. jako tarcza chroni¹ca myœliwece za³ogowe.

- "Loyal Wingman" to projekt, który ma pomóc w zintegrowaniu systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji, by stworzyæ zespo³y, w których partnerem cz³owieka bêdzie maszyna - mówi wicemarsza³ek RAAF Cath Roberts.

W ramach lotu testowego "Loyal Wingman" wystartowa³ samodzielnie, a nastêpnie pokona³ wyznaczon¹ mu trasê, zmieniaj¹c po drodze prêdkoœæ i wysokoœæ.

Pierwsze loty testowe, w których "Loyal Wingman" bêdzie asystowa³ samolotowi za³ogowemu, maj¹ siê odbyæ jeszcze w tym roku.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League