Poland

Australia: 10 dni bez lokalnego zakażenia koronawirusem

W Australii od 10 dni nie wykryto ¿adnego lokalnego zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje Reuters.

W stanie Wiktoria, gdzie wkrótce rozpocznie siê turniej Australian Open, lokalnego zaka¿enia koronawirusem nie wykryto od trzech tygodni.

Minister zdrowia Greg Hunt zwróci³ uwagê na Twitterze, ¿e Australia mo¿e siê cieszyæ z sukcesu w t³umieniu epidemii koronawirusa w czasie, gdy liczba zaka¿eñ koronawirusem wykrytych na œwiecie przekroczy³a 100 mln, a liczba zgonów zaka¿onych jest wy¿sza ni¿ 2 miliony.

W Australii zaka¿enie wykryto u nieco ponad 22 tysiêcy osób. Zmar³o 909 zaka¿onych.

W zwi¹zku z brakiem lokalnych zaka¿eñ premier Nowej Po³udniowej Walii, Gladys Berejiklien og³osi³a ³agodzenie obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ poczynaj¹c od pi¹tku. £agodzenie obostrzeñ ma dotyczyæ poluzowania obowi¹zku noszenia masek oraz zwiêkszenia liczby osób mog¹cych braæ udzia³ w weselach, pogrzebach oraz uroczystoœciach religijnych w œwi¹tyniach.

Dalsze ³agodzenie obostrzeñ bêdzie mia³o miejsce po dwóch tygodniach, jeœli w stanie nadal nie bêd¹ wykrywane nowe lokalne zaka¿enia.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7