Poland

"Atak na prawa kobiet". List szefów frakcji w PE do premiera

Przewodnicz¹cy piêciu frakcji w Parlamencie Europejskim w liœcie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego odnieœli siê do orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji i wyrazili stanowczy protest przeciwko "bezprecedensowemu atakowi na prawa kobiet i wolnoœci w Polsce, przypuszczonemu w czasie pandemii COVID-19".

W piœmie sygnatariusze ocenili, ¿e orzeczenie TK wywo³uje powa¿ne obawy.

"Po pierwsze, orzeczenie zosta³o wydane w momencie, w którym z powodu drugiej fali pandemii SARS-CoV-2 jakakolwiek demokratyczna debata jest powa¿nie utrudniona" - czytamy w liœcie, w którym zaznaczono, ¿e obostrzenia sanitarno-epidemiczne obowi¹zuj¹ na terenie wszystkich pañstw cz³onkowskich UE, w tym w Polsce.

"Te restrykcje znacznie utrudniaj¹ obywatelom wyra¿anie i demonstrowanie pogl¹dów, a tym samym nie pozwalaj¹ na przeprowadzenie nale¿ytego procesu demokratycznego, który jest kluczowy w odniesieniu do kwestii dotycz¹cych podstawowych praw jednostki" - brzmi fragment listu.

Czytaj tak¿e: "Marsz na Warszawê". Protest w stolicy po orzeczeniu TK w sprawie aborcji

Zdaniem autorów, orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego powoduje "nieusprawiedliwione i nadmierne ograniczenie praw kobiet" i nie bierze pod uwagê "potrzeby ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godnoœci kobiet". Wed³ug sygnatariuszy, powo³uj¹cych siê na grupê ekspertów z Fundacji Batorego, skutki prawne orzeczenia mog¹ byæ niezgodne z polsk¹ konstytucj¹, a w szczególnoœci z artyku³ami 30, 40, 47 i 68, a tak¿e z Konwencj¹ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1984 r., z Miêdzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. oraz z Konwencj¹ o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci z 1950 r.

Autorzy pisma wyrazili solidarnoœæ z tysi¹cami osób, które mimo epidemii wysz³y na ulice, by "protestowaæ przeciwko barbarzyñskim ograniczeniom podwa¿aj¹cym ich podstawowe prawa cz³owieka". Wed³ug sygnatariuszy, kobiety maj¹ prawo "decydowaæ o swoim ¿yciu i nie mog¹ byæ zmuszane do urodzenia dziecka, szczególnie gdy powa¿nie zdeformowany p³ód nie ma szans na prze¿ycie".

"Jako przewodnicz¹cy piêciu grup politycznych w Parlamencie Europejskim chcielibyœmy niniejszym stanowczo zaprotestowaæ przeciwko bezprecedensowemu atakowi na prawa kobiet i wolnoœci w Polsce, przypuszczonemu w czasie pandemii COVID-19" - oœwiadczyli sygnatariusze.

Autorzy zakoñczyli list skierowanym do Mateusza Morawieckiego wezwaniem, by "bez ¿adnej zw³oki" zaj¹³ siê kwestiami poruszonymi w piœmie.

List do szefa polskiego rz¹du podpisali Manfred Weber (Europejska Partia Ludowa), Iratxe Garcia Perez (Socjaliœci i Demokraci), Dacian Ciolos (Odnowiæ Europê), Pilippe Lamberts (Zieloni), Manon Aubry i Martin Schirdewan (Zjednoczona Lewica Europejska).

Orzeczenie Trybuna³u i fala protestów

Przed tygodniem Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Wyrok TK nie zosta³ jak dot¹d opublikowany. Pytany o termin publikacji szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedzia³, ¿e wed³ug jego informacji publikacja nast¹pi w tym tygodniu.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Demonstracje odby³y siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS.

W niedzielê protesty organizowano przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy. Na murach i drzwiach koœcio³ów malowane by³y has³a, m.in. "aborcja bez granic".

W poniedzia³ek w wielu miastach protestuj¹cy blokowali ulice. "Hañba", "Myœlê – czujê – decydujê", "Aborcja jest OK", "Moje cia³o, mój wybór", "Piek³o kobiet" - to niektóre z hase³ na transparentach niesionych przez przeciwników decyzji TK. Na placu Trzech Krzy¿y demonstranci zaatakowali osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem narodowym, broni¹ce dostêpu do koœcio³a pw. œw. Aleksandra.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wezwa³ do uspokojenia nastrojów. G³os w sprawie zabra³ tak¿e prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, który oceni³, ¿e wyrok TK jest zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹ i ¿e w œwietle konstytucji innego wyroku w tej sprawie byæ nie mog³o.

Wicepremier wezwa³ wszystkich cz³onków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwoœci do obrony Koœcio³a oraz "tego, co dziœ jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo". Oceni³, ¿e trwa atak, który ma zniszczyæ Polskê. "Broñmy Polski, broñmy patriotyzmu i wyka¿my tutaj zdecydowanie i odwagê. Tylko wtedy mo¿na tê wprost wypowiedzian¹ przez naszych przeciwników wojnê wygraæ" - oœwiadczy³ Kaczyñski.

Opozycja zarzuci³a liderowi PiS napuszczanie jednych obywateli na drugich i eskalowanie konfliktu.

"W œrodê nie idziemy do roboty!" - zaapelowa³ Ogólnopolski Strajk Kobiet, ruch spo³eczny, który narodzi³ siê po tzw. czarnym proteœcie zorganizowanym 3 paŸdziernika 2016 r. po decyzji Sejmu o skierowaniu do dalszych prac ustawy zaostrzaj¹cej przepisy aborcyjne w Polsce.

Dzieñ wczeœniej organizacja zaprezentowa³a swe postulaty, wœród których jest m.in. dymisja rz¹du.

Pytany o protesty prezydent Andrzej Duda powiedzia³, ¿e jest zasmucony sytuacj¹. - Rozumiem kobiety, które protestuj¹ - doda³.

Premier apelowa³ o powstrzymanie siê od uczestniczenia w pi¹tkowych demonstracjach ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa.

- Zdecydowa³em siê na z³o¿enie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y - napisa³ w wydanym w pi¹tek oœwiadczeniu prezydent.

Do protestów w sprawie aborcji dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób.

Football news:

Tebas on Messi: I Want to see Leo in La Liga as well as Mourinho, Pep, Klopp, Ronaldo
Farewell to Maradona in Argentina: there were only relatives, buried next to their parents
Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw