Poland

Astronomiczna wycena InPostu w Amsterdamie. Czy to się uda?

InPost

Fotorzepa/ Urszula Lesman

Jeœli InPost zadebiutuje na gie³dzie w Amsterdamie, fundusz private equity Advent International bêdzie móg³ liczyæ na zyski siêgaj¹ce tysiêcy proc. Czy takie plany to efekt rozgrywki, jak¹ InPost i stoj¹cy za nim inwestorzy prowadz¹ z Allegro? Niewykluczone, ale jeœli tak jest, to gra toczona przez InPost w tle paczkomatów jest bardzo ryzykowna - pisze Business Insider Polska.

Ponad 30 mld z³ – wed³ug nieoficjalnych informacji nawet na tyle wartoœæ rynkow¹ InPostu szacuj¹ biura maklerskie pracuj¹ce przy przygotowaniach do wejœcia operatora paczkomatów na gie³dê w Amsterdamie. Ta wycena mo¿e szokowaæ inwestorów, którzy pamiêtaj¹ okolicznoœci, w jakich spó³ka jeszcze nie tak dawno opuszcza³a warszawsk¹ gie³dê.

Kiedy niespe³na cztery lata temu InPost wraz z Integerem, swoim ówczesnym akcjonariuszem wiêkszoœciowym, znika³ z gie³dy, ³¹czna kapitalizacja obu spó³ek wynosi³a oko³o pó³ mld z³. Wzywaj¹cymi do sprzeda¿y akcji byli wówczas Rafa³ Brzoska, prezes InPostu, oraz fundusz z grupy Advent International - przypomina Business Insider Polska.

Cena z wezwania przek³ada³a siê osobn¹ wycenê InPostu siêgaj¹c¹ zaledwie 127 mln z³, czyli niewiele wy¿sz¹ od samej kwoty pozyskanej przez spó³kê w ofercie publicznej przeprowadzanej ledwie pó³tora roku wczeœniej. Inwestorzy, którzy kupowali akcje w ofercie przed debiutem z paŸdziernika 2015 r., a sprzedawali je wiosn¹ w wezwaniu, musieli pogodziæ siê z utrat¹ ponad po³owy zainwestowanej kwoty.

Pierwotnym Ÿród³em problemów InPostu oraz Integera sprzed 2017 r. by³a nieudana próba odebrania Poczcie Polskiej monopolu na dostarczanie listów. Zwi¹zane z ogromnymi odpisami wycofanie siê z biznesu pocztowego nie wystarczy³o, bo agresywna ekspansja zagraniczna projektu paczkomatów równie¿ siê nie powiod³a.

Obok restrukturyzacji zad³u¿enia nowi w³aœciciele InPostu ograniczyli skalê dzia³alnoœci na rynkach zagranicznych i rozwinêli sieæ paczkomatów w kraju. W grudniu liczba maszyn w kraju przekracza³a 10 tys., co oznacza³o dwuipó³krotny wzrost w ci¹gu nieco ponad dwóch lat. Nawi¹zano te¿ wspó³pracê z Allegro, które by³o zainteresowane przejêciem kontroli nad InPostem, jednak jesieni¹ obie strony nie porozumia³y siê co do ceny.

Wycena InPostu przekraczaj¹ca 30 mld z³ oznacza³aby, ¿e ka¿dy z trochê ponad 10 tys. paczkomatów, którego postawienie kosztuje oko³o 100 tys. z³, by³by wart… ponad 3 mln z³. Taka wycena nie musi byæ absurdalna, jeœli wzi¹æ pod uwagê, ¿e sieæ paczkomatów jest brakuj¹cym elementem w uk³adance ka¿dego, kto chcia³by kontrolowaæ bran¿ê e-handlu w Polsce - pisze Business Insider Polska.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17