Poland

Artysta dwóch nazwisk

Bohaterem wystawy w sto³ecznej galerii Libra jest Marek W³odarski/Henryk Streng. Wraca zainteresowanie twórc¹ polskiego surrealizmu.

Jest artyst¹ o niezwyk³ej biografii. Henryk Streng urodzi³ siê we Lwowie. W latach 20. podczas pobytu w Pary¿u zbli¿y³ siê do œrodowiska surrealistów, utrzymywa³ zreszt¹ i póŸniej kontakty z André Bretonem.

Po powrocie do Lwowa sta³ siê czo³owym artyst¹ tamtejszej awangardy, choæ nieobcy by³ mu – tak¿e w malarstwie – rewolucyjny realizm. Surrealizmu nie porzuci³, traktowa³ jako inspiracjê, rodzaj poetyckiej metafory.

Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej, podczas okupacji zmieni³ nazwisko na Marek W³odarski, walczy³ w powstaniu warszawskim, by³ wiêŸniem Stutthofu. Po 1945 r. kr¹¿y³ miêdzy malarstwem realistyczno-figuratywnym a abstrakcj¹. Zmar³ w 1960 r.

Od kilku lat na aukcjach wzrasta zainteresowanie dzie³ami Marka W³odarskiego/Henryka Strenga, zw³aszcza z lat miêdzywojnia. Wystawa przygotowana przez warszawsk¹ galeriê Libra Dom Aukcyjny (jedna z niewielu dostêpnych obecnie nie w wersji online) przypomina jego dorobek z obu okresów dzia³alnoœci, wydobywaj¹c w¹tki surrealistyczne obecne w sztuce artysty przez ca³e ¿ycie.

Uzupe³nieniem pokazu, na którym zebrano 31 prac z Muzeów Narodowych Warszawy i Wroc³awia, z kolekcji prywatnych, jest film dokumentalny „Artes. Nadrealiœci ze Lwowa". Zrealizowa³ go w 2008 r. Wojciech Grabowski.

Czêœæ prac artysty prezentowanych obecnie znajdzie siê w lutym na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A w kolejnych miesi¹cach wystawa prac Henryka Strenga bêdzie eksponowana we Lwowie.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto