Poland

Artyści mogą już składać wnioski o świadczenie postojowe

Od 15 stycznia twórcy oraz inni przedstawiciele bran¿y artystycznej na umowach cywilnoprawnych mog¹ wnioskowaæ do ZUS o jednorazowe dodatkowe œwiadczenie postojowe.

Zgodnie z tarcz¹ 6.0 od pi¹tku prawo do jednorazowego dodatkowego œwiadczenia postojowego dostan¹ osoby wykonuj¹ce umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzie³o). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku  w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, dzia³alnoœci artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, us³ug w zakresie architektury.

- O pieni¹dze mog¹ wnioskowaæ twórcy, artyœci, technicy wspomagaj¹cy kulturê, architekci i osoby, które œwiadcz¹ us³ugi na rzecz muzeów – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Œl¹sku.

Rzeczniczka wyjaœnia, ¿e wniosek o jednorazowe dodatkowe œwiadczenie postojowe (RSP-CD6) mo¿na sk³adaæ wy³¹cznie elektronicznie – przez Platformê Us³ug Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba to zrobiæ najpóŸniej ci¹gu 3 miesiêcy od miesi¹ca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki nale¿y spe³niæ? Osoba, która wyst¹pi z wnioskiem o œwiadczenie nie mo¿e posiadaæ innego tytu³u do ubezpieczeñ spo³ecznych ni¿ umowa cywilnoprawna, na przyk³ad nie mo¿e pracowaæ na etacie czy prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej.

Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesi¹cu przed tym, w którym sk³adany jest wniosek o dodatkowe œwiadczenie postojowe, nie mo¿e przekroczyæ 300 procent przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta³u og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W grudniu, styczniu lub lutym nie mo¿e zatem przekroczyæ 15506,79 z³otych.

Jednorazowe dodatkowe œwiadczenie postojowe przys³uguje w wysokoœci 2080 z³. Jeœli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c, w którym sk³adany jest wniosek wynosi do 1299,99 z³, to ZUS wyp³aci œwiadczenie w wysokoœci sumy wynagrodzeñ z tych umów.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe