Poland

Artefakty rwą się do domu

Muzeum Brytyjskie posiada najwiêksz¹ kolekcjê br¹zów z Beninu spoœród wszystkich placówek muzealnych na œwiecie. Czy choæ czêœæ tych dzie³ wróci do Afryki?

Getty Images

Roœnie presja wywierana na europejskie muzea, by zwróci³y Afryce to, co wywieziono z niej w czasach kolonialnych. Czy jesteœmy u progu epoki powrotów dzie³ sztuki?

Emery Mwazulu Diyabanza wchodzi do muzeum Quai Branly w Pary¿u i kieruje siê w stronê ekspozycji zawieraj¹cej m.in. XIX-wieczn¹ drewnian¹ afrykañsk¹ figurkê przedstawiaj¹c¹ ¿a³obnika. Bierze j¹ w rêce, demontuje z podtrzymuj¹cej podstawy i wynosi z sali, krzycz¹c przy tym, ¿e przyszed³ po to, by odebraæ przedmiot, który z Afryki zabrali kolonizatorzy. Wszystko transmituje na ¿ywo przez platformê internetow¹. Ochrona muzeum zatrzymuje go dopiero kilka minut póŸniej, gdy próbuje wynieœæ figurkê na zewn¹trz.

Do zdarzenia dosz³o w czerwcu 2020 r. Wspólnie z kilkoma innymi osobami, które wówczas mu towarzyszy³y, Kongijczyk zosta³ ukarany finansowo. Miesi¹c póŸniej wywiad z Diyabanz¹ przeprowadzi³ dziennik „New York Times". „To, ¿e musia³em zap³aciæ, aby zobaczyæ to, co zosta³o zabrane si³¹ – dziedzictwo, które nale¿a³o do moich przodków – to w³aœnie sk³oni³o mnie do podjêcia takiego dzia³ania" – t³umaczy³ aktywista.

...

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned