Poland

Armatorzy opóźniają start rejsów

W³oski armator Costa Crociere wraca na Morze Œródziemne 13 marca. Z kolei statki amerykañskiego organizatora rejsów Carnival Cruises zaczn¹ p³ywaæ ze Stanów Zjednoczonych w maju.

Armator Costa Crociere poinformowa³ o wstrzymaniu restartu swoich operacji do 13 marca. Chodzi o statek Costa Smeralda, który zabierze pasa¿erów w kilkudniowe rejsy po najpiêkniejszych zak¹tkach W³och oraz na tygodniowy z przystankami w Savonie, La Spezii, Rzymie (Civitavecchia), Neapolu, Mesynie i Cagliari.

To oznacza, ¿e rejsy, które mia³y siê odbyæ na pok³adach statków Costa Deliziosa, Costa Firenze i Costa Luminosa miêdzy 1 lutego a 12 marca, zosta³y odwo³ane. Armator podkreœla, ¿e obostrzenia obowi¹zuj¹ce we W³oszech uniemo¿liwiaj¹ odpowiedni¹ realizacjê programu na l¹dzie.

Z kolei amerykañski armator Carnival Cruises odwo³a³ czêœæ rejsów zaplanowanych na ten rok. Wycieczki statkami Carnival Magic, Carnival Paradise i Carnival Valor zosta³y anulowane do listopada.

Do kwietnia 2023 roku ze sprzeda¿y wycofany zosta³ program z San Diego z wyj¹tkiem siedmiu rejsów na Hawaje. Statek Carnival Miracle ma natomiast realizowaæ krótkie wycieczki z Long Beach od 3 maja do 1 listopada. Natomiast w sezonie zimowym rozpoczynaj¹cym siê w listopadzie pop³ynie do Meksyku.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe