Poland

Areszt za werbowanie kobiet. Miały rodzić przyszłych islamistów

W hiszpañskim mieœcie Melilla oraz w Las Palmas de Gran Canaria zatrzymano d¿ihadystów, którzy werbowali kobiety do rodzenia dzieci w celu wychowywania ich na bojowników islamskich.

Jak poinformowa³o na swojej stronie internetowej MSW Hiszpanii, w operacji zatrzymania d¿ihadystów wziê³y udzia³ si³y bezpieczeñstwa Królestwa Marokañskiego oraz Europol.

Mê¿czyŸni, którzy pochodzili z Maroka, od lat wspó³pracowali z radykalnym ugrupowaniem powi¹zanym z Al-Kaid¹. Mieli oni miêdzy innymi poszukiwaæ ochotników „do utworzenia pañstwa islamskiego poprzez œwiêt¹ wojnê”.

Z informacjami przekazanych przez hiszpañskie MSW wynika, ¿e werbowane przez d¿ihadystów kobiety by³y osobami podatnymi na wp³ywy. Szukano osób o niskim wykszta³ceniu oraz takich, które ³atwo poddaj¹ siê manipulacji. Chc¹c, aby werbowane kobiety przyjê³y za swój cel walkê z ugrupowaniem terrorystycznym, poddawano je indoktrynacji. Mia³y siê one godziæ miêdzy innymi na poligamiczne zwi¹zki ma³¿eñskie oraz zostawanie matkami przysz³ych bojowników islamskich.

Œledztwo w tej sprawie zosta³o wszczête, gdy wykryto strukturê organizacyjn¹ blisk¹ Al-Kaidzie. Jej filie funkcjonowa³y w ró¿nych krajach.

Jeden z zatrzymanych mê¿czyzn przyby³ dwa lata temu na wyspê Gran Canaria jako nielegalny imigrant. Drugi przyjecha³ w zesz³ym tygodniu do Melilli, aby odnowiæ swoje pozwolenie na pobyt.

Football news:

Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward