Poland

Archipelag trolli i dronów

Odk¹d Robinson Crusoe dotar³ na bezludn¹ wyspê, motyw odizolowanego skrawka ziemi na stale zadomowi³ siê w popkulturze. By³ w klasycznych „Szwajcarskich Robinsonach", w œwietnym dramacie wojennym „Piek³o na Pacyfiku", a niemal dwie dekady temu przypomnia³ go serial „Lost". Twórcy gry komputerowej „The Survivalists" równie¿ po niego siêgnêli, wykorzystuj¹c w ciekawy, choæ nie nowatorski sposób.

Produkcja Team17 utrzymana jest w stylu charakterystycznym dla starych japoñskich gier role-playing rodem z 16-bitowych konsol. Oznacza to widok z lotu ptaka, niewielkie pikselowe postacie, wreszcie mnóstwo biegania i zbierania przedmiotów. To nie przypadek. G³ówny bohater l¹duje na bezludnej wyspie, która z czasem okazuje siê sporych rozmiarów archipelagiem. Nastêpnie samotnie b¹dŸ w towarzystwie innych graczy (do trzech) przemierza skrawek l¹du wzd³u¿ i wszerz. Spotyka trolle, tygrysy, pumy, a tak¿e znajduje wiele dziwnych skarbów. Pami¹tek sprzed setek lat, ale i nowoczesnych urz¹dzeñ, np. dronów. Sk¹d siê tu wziê³y? To tylko niektóre z zagadek, które przyjdzie rozwi¹zaæ graj¹cemu.

G³ównym celem „The Survivalists" jest oczywiœcie wydostanie siê z wyspy. Gracz gromadzi wiêc przedmioty i nastêpnie wytwarza z nich inne, bardziej przydatne urz¹dzenia. Chocia¿by ³ó¿ko u³atwiaj¹ce odpoczynek czy... portale przyspieszaj¹ce podró¿owanie pomiêdzy ró¿nym...

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought