Poland

Apted: Reżyseruj, jakbyś stał na rogu ulicy

 „Œwiat to za ma³o”

Michael Apted z Sophie Marceau i Pierce’em Brosnanem na planie filmowych przygód Bonda „Œwiat to za ma³o”, 1999 rok

Mary Evans Picture Library/BE&W

Michael Apted, œwiatowej s³awy re¿yser bondowskiego „Œwiat to za ma³o", „Opowieœci z Narnii: Podró¿ Wêdrowca do Œwitu", „Parku Gorkiego" zmar³ w wieku 79 lat. W niepublikowanej dot¹d rozmowie opowiedzia³ Barbarze Hollender o nagrywanej przez lata serii dokumentalnej „Up", amerykañskich superprodukcjach i o swoim ¿yciu.

Plus Minus: Dokumenty, seriale telewizyjne od „Coronation Street" a¿ po „Rzym", filmy fabularne – od kina artystycznego przez thrillery po wielkie superprodukcje. Co ze swojego bogatego i tak bardzo ró¿norodnego twórczego dorobku ceni pan najwy¿ej?

Nie mam w¹tpliwoœci. Najbli¿sza jest mi moja brytyjska seria „Up", która przydarzy³a siê trochê przypadkiem, ale sta³a siê lejtmotywem mojego ¿ycia. Nauczy³a mnie patrzeæ na ludzi, a to spojrzenie dokumentalisty przenika³o potem do ca³ej mojej twórczoœci. Natomiast gdybym mia³ wybraæ wa¿n¹ dla mnie fabu³ê, to by³aby to „Córka górnika" – pierwszy film, który zrobi³em w Stanach Zjednoczonych.

To zacznijmy od pocz¹tku. Nale¿y pan do tego samego pokolenia co Alan Parker czy odrobinê od was starszy Ken Loach. Do generacji, która wchodzi³a w ¿ycie w Wielkiej Brytanii lat 60., egalitarnym czasie, kiedy zdolna m³odzie¿ pochodzenia robotniczego mog³a dziêki stypendiom koñczyæ dobre uniwersytety i przekra...

Football news:

Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City
Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents