Poland

Aplikantom zarekomendowałbym zajęcia z odwagi cywilnej

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Fotorzepa, Rafa³ Klimkiewicz

Wspó³czujê studentom korespondencyjnych zajêæ.

Wa¿ne s¹ potrzeby rynku pracy. Informacja z folderu jednej z niepublicznych uczelni: „Dostosowujemy kszta³cenie na naszej uczelni do potrzeb rynku pracy". Albo: „Dziêki wspó³pracy z praktykami nasza uczelnia w wiêkszym stopniu odzwierciedla aktualne zapotrzebowanie rynku pracy". Panel dyskusyjny na kongresie ekonomicznym: „Rynek pracy i edukacja". Debata na pañstwowej uczelni „uniwersytet dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy".

To kilka przyk³adów z ostatnich miesiêcy, których nie musia³em szczególnie gorliwie szukaæ w sieci.

Czytaj tak¿e: Studenci zalicz¹ zajêcia pracuj¹c na rzecz walki z koronawirusem

Obserwujê ten sposób funkcjonowania szkolnictwa wy¿szego z pewnym zdumieniem, nie bardzo mog¹c siê z tym pogodziæ. Nie by³em co prawda wiecznym studentem, uwin¹³em siê w piêæ regulaminowych lat ze studiami prawniczymi. Kiedy koñczy³em studia, w po³owie maja 1998 r. moja Alma Mater nie by³a zainteresowana potrzebami rynku pracy. Œmiem twierdziæ, ¿e nie...

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition