Poland

Apka zorganizuje mecz na osiedlowym Orliku

LocalPlay

Startup braci Hudeckich z Limanowej zamierza u³atwiæ aktywnoœæ fizyczn¹ po pandemicznym zastoju. Ich platforma ³¹czy graczy i wydarzenia sportowe.

LocalPlay to startup i aplikacja, która mo¿e byæ jednym z impulsów do rozruszania siê po lockdownie. Twórcy rozwi¹zania, skierowanego do fanów uprawiania najró¿niejszych dyscyplin, licz¹, ¿e zainteresowanie apk¹ wystrzeli (12 lutego przywrócono warunkowo mo¿liwoœæ amatorskiego uprawiania sportu na wolnym powietrzu).

Wœród u¿ytkowników aplikacji jest Micha³ Wiœniewski, znany wokalista i prezes Polskiej Federacji Pokera.

Z mi³oœci do sportu

Startup LocalPlay powsta³ z myœl¹ o zachêceniu do ruchu w towarzystwie znajomych. Dziêki platformie na osiedlowym Orliku mo¿na szybko zorganizowaæ mecz pi³ki no¿nej – wystarczy kilka klikniêæ na ekranie smartfona, by skrzykn¹æ dru¿ynê. Ale LocalPlay to jednak nie tylko wspólne uprawianie sportu, ale te¿ aplikacja umo¿liwiaj¹ca organizacjê wydarzeñ, wynajem obiektów i rozwijanie sportowej kariery. Skorzystaj¹ z niej profesjonaliœci, amatorzy, jak i opiekunowie m³odych mi³oœników sportu czy trenerzy i mened¿erowie klubów. Apka jest bezp³atna, ale twórcy w planach maj¹ system reklamowy dla w³aœcicieli obiektów i innowacjê – tokenizacjê, która zrewolucjonizuje finansowanie klubów i zawodników (z wykorzystaniem technologii blockchain system ma u³atwiæ fanom wspieranie ulubionych sportowców i dru¿yn).

Platforma powsta³a z pomys³u dwóch braci Bartka i Kamila Hudeckich, pasjonatów sportu i programistów z Limanowej. Pierwszy by³ pi³karzem £KS Mordarka i MKS Limanovia (II liga), drugi to zapalony rowerzysta, który na jednoœladzie przejecha³ pó³ Europy.

Po przeprowadzce do Krakowa szybko siê przekonali, ¿e znalezienie miejsca i kompanów do towarzyskiego spotkania na boisku jest bardzo trudne. – Zebranie dru¿yny ze znajomych, którym pasuje ten sam dzieñ i godzina, jest samo w sobie osi¹gniêciem. Do tego dochodzi problem znalezienia wolnego boiska lub hali. Po kilku próbach zrozumieliœmy, ¿e nie tylko my mamy taki problem. Ta smutna obserwacja w po³¹czeniu z naszymi umiejêtnoœciami zawodowymi zainspirowa³a nas, by spróbowaæ si³ we w³asnym projekcie – mówi Bart³omiej Hudecki.

Pomys³ na rozwój

Projekt uda³o siê urzeczywistniæ dziêki inwestorowi – funduszowi ICEO Ventures. LocalPlay zosta³ uruchomiony w tzw. wersji beta jesieni¹ ub.r. Potrzeba aktywnoœci fizycznej wœród Polaków przeros³a oczekiwania twórców. Ju¿ po dwóch tygodniach od startu w aplikacji zarejestrowa³o siê ponad 10 tys. u¿ytkowników, którzy utworzyli ponad tysi¹c wydarzeñ. Kamil Hudecki podkreœla, ¿e nawet zim¹, mimo problemów z odœnie¿aniem boisk, codziennie odbywa³o siê przez apkê ok. 100 lokalnych meczów.

Ale LocalPlay ma ³¹czyæ ró¿ne dyscypliny: od siatkówki po gry karciane czy planszowe. Czêœci¹ platformy jest np. wyszukiwarka szkó³ek i klubów sportowych oraz system rekomendacji innych u¿ytkowników. A bracia maj¹ ju¿ pomys³y na dalszy rozwój platformy – chc¹ rozbudowaæ funkcjonalnoœæ systemu najmu obiektów (w br. planuj¹ uruchomiæ bezpoœrednie p³atnoœci online). Obecnie na LocalPlay jest ponad 3 tys. obiektów sportowych.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know