Poland

Apel: Silna turystyka to zachodniopomorska racja stanu

TURYSTYKA Trendy

Fot. Pixabay

Rz¹d manipuluje statystykami, by wyt³umaczyæ „nierównomierne wsparcie” dla przedsiêbiorców turystycznych – twierdzi Pó³nocna Izba Gospodarcza w Szczecinie. A bez tej pomocy zachodniopomorskiej turystyce grozi zapaœæ.

Sytuacja hotelarstwa, gastronomii i handlu nad morzem jest w najgorszym stanie od wielu dekad – pisze Pó³nocna Izba Gospodarcza (PIG) w komunikacie. W sezonie zimowym pas nadmorski zape³nia³ siê przyjezdnymi z Niemiec i weekendowymi turystami. Obecnie najwiêksze kurorty s¹ opustosza³e, a rezerwacji nie ma nawet na miesi¹ce wiosenne. Niemiecki lockdown równie¿ nie poprawia sytuacji. Turyœci boj¹ siê planowaæ wypoczynek wielkanocny czy majówkowy, bo nie wiadomo, czy pandemia do tego czasu odpuœci.

PIG ponawia wiêc apel o wsparcie celowe dla zachodniopomorskiej turystyki. Przy okazji, czytamy w komunikacie, demaskuje manipulacjê rz¹du, która mia³a t³umaczyæ, dlaczego gminy górskie zim¹ powinny otrzymaæ wsparcie, a nadmorskie ju¿ nie. – Turystyka zachodniopomorska to nie jest ju¿ tylko s³oñce, morze i pla¿a, a têtni¹cy ¿yciem ca³y rok organizm – mówi prezes PIG Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie. – Nie mo¿emy mówiæ, ¿e latem modne jest morze, a zim¹ góry i sezonowo rozdzielaæ wsparcie. Przecie¿ latem turystów w górach równie¿ nie brakuje. Jesteœmy przeciwni ró¿nicowaniu przedsiêbiorców. Silna turystyka to zachodniopomorska racja stanu – podkreœla.

Izba przygotowa³a kilkanaœcie pism i apeli o wsparcie do przedstawicieli rz¹du. Jak relacjonuje dyrektor biura PIG Piotr Wolny, departament turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzia³, ¿e „wsparcie przewidziane uchwa³¹ oparto o analizê ruchu turystycznego za I kwarta³ z lat 2018-2020. Na jej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e w okresie zimowym krajowy ruch turystyczny koncertuje siê w województwach, na terenie których znajduj¹ siê gminy górskie (województwa dolnoœl¹skie, ma³opolskie, podkarpackie i œl¹skie). Œrednie dane z I kwarta³u w ostatnich trzech latach pozwalaj¹ oszacowaæ wielkoœæ krajowego ruchu turystycznego na terenie tych czterech województw w sumie na poziomie oko³o 3,8 miliona, co stanowi oko³o 40 procent ruchu na terenie ca³ego kraju w tym okresie ka¿dego roku. W tym samym okresie na terenie dwóch województw nadmorskich, to jest pomorskiego i zachodniopomorskiego, odnotowywano oko³o 1,4 miliona krajowych podró¿y turystycznych, co stanowi³o oko³o 15 procent ruchu krajowego mieszkañców Polski”.

– Powy¿sza metodologia zawiera jednak istotne wady, które powoduj¹ ogólny b³¹d we wskazanych wyliczeniach. A mianowicie zestawiono cztery województwa po³udniowe z dwoma nadmorskimi. Ponadto nie uwzglêdniono turystów zagranicznych, a przecie¿ turyœci z Niemiec czy Skandynawii t³umnie odwiedzaj¹ nasze kurorty bez wzglêdu na porê roku. Naszym zdaniem dokonano manipulacji, która mia³a uzasadniæ nierównomierne wsparcie przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w bran¿y turystycznej – wskazuje Piotr Wolny.

Prezes PIG Hanna Mojsiuk wziê³a udzia³ w posiedzeniu komisji gospodarki, infrastruktury i ochrony œrodowiska zachodniopomorskiego sejmiku.

– Skala strat, o których informowali samorz¹dowcy i przedsiêbiorcy, jest ogromna i nie mog³a pozostawiæ nas obojêtnymi. To czas na dzia³anie i aktywny lobbing w obronie turystyki. Wspólnie z samorz¹dowcami, parlamentarzystami i przedsiêbiorcami apelujemy o uruchomienie podobnego programu wsparcia w proporcjonalnym udziale finansowym do prawdziwych danych o ruchu turystycznym. Przedsiêbiorcy znad morza to nie tylko hotelarze, ale i gastronomia, rybacy, osoby zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ pami¹tek. Ma³e firmy, które nie maj¹ biznesowych alternatyw, a s¹ regularnymi p³atnikami do bud¿etu. Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e po prostu nie maj¹ za co nakarmiæ swoich rodzin – mówi Hanna Mojsiuk.

– Apelujemy do premiera o uwzglêdnienie pasa nadmorskiego w uruchamianym dla po³udnia Polski specjalnym programie pomocowym dla samorz¹dów, które utraci³y dochody zwi¹zane z zamro¿eniem turystyki. Bêdziemy g³oœno upominaæ siê o zachodniopomorsk¹ turystykê. Panie premierze, proszê przyjechaæ nad morze, przejœæ siê pustymi alejami spacerowymi, porozmawiaæ z przedsiêbiorcami. Turystyka to nie tylko góry. Wsparcie powinno dotrzeæ do wszystkich, którzy s¹ gospodarczymi ofiarami koronawiursa – dodaje szefowa PIG.

Pó³nocna Izba Gospodarcza powsta³a w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Obecnie zrzesza prawie 1,5 tysi¹ca przedsiêbiorstw z ró¿nych bran¿, w tym turystycznej. Ma oddzia³y w piêciu miastach: Œwinoujœciu, Koszalinie, Wa³czu, Myœliborzu i Choszcznie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7