Poland

Apel państw bałtyckich w sprawie szczepionki AstraZeneki

linia produkcyjna szczepionki przeciw COVID-19 Covishield, opracowanej przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki

AFP

Litwa, £otwa i Estonia do³¹czy³y do innych pañstw Unii Europejskiej, apeluj¹cych o jak najszybsze dopuszczenie do u¿ytku na terenie UE szczepionki przeciw COVID-19 koncernu AstraZeneca.

Czêœæ pañstw cz³onkowskich UE - m.in. Austria, Czechy i Dania - apelowa³a o szybsze wydanie zezwolenia na stosowanie brytyjskiej szczepionki. Teraz podobne stanowisko wyrazi³y Litwa, £otwa i Estonia.

"Dok³adnoœæ procedur jest wa¿na, ale wa¿ne jest tak¿e tempo. OpóŸnienia kosztuj¹ ¿ycie" - oœwiadczyli w mediach spo³ecznoœciowych premierzy pañstw ba³tyckich.

W zesz³ym tygodniu litewskie w³adze informowa³y, ¿e otrzymaj¹ wystarczaj¹c¹ liczbê dawek szczepionki przeciw COVID-19, by do pocz¹tku lipca zaszczepiæ 70 proc. populacji. Realizacja tej deklaracji zale¿y od dostaw szczepionek.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7