Poland

Apartament w jednym z najsłynniejszych drapaczy chmur na sprzedaż

Luksusowy apartament w jednym z najs³ynniejszych budynków Nowego Jorku na sprzeda¿.

Znajduje siê na 29 piêtrze Woolworth Building i zosta³ wystawiony na sprzeda¿ za 29 mln i 850 tys. dolarów czyli prawie 116 mln z³otych.

Apartament ma powierzchniê niemal 630 metrów kwadratowych na których s¹: ogromny salon o wysokoœci 6,7 metra po³¹czony z kuchni¹ (ca³oœæ ma d³ugoœæ oko³o 16 metrów), spi¿arnia, jadalnia, piêæ sypialni, biblioteka, cztery ³azienki, dwie toalety oraz niesamowity 175-metrowy taras na dachu. Drugi taras jest dostêpny z trzech sypialni i ma powierzchniê ponad 80 metrów kwadratowych.

Apartament jest zaprojektowany w stylu loftowym. Ma metalowe okr¹g³e schody prowadz¹ce na taras przez pó³piêtro, bia³e œciany, pod³ogi z naturalnego drewna, kryszta³owe ¿yrandole, wy³o¿one marmurami nowoczesne ³azienki. Mieszkañcy czêœci apartamentowej budynku maj¹ dostêp do baseny, zbudowanego w piwnicach wie¿owca dla pierwszego w³aœciciela budynku Franka Winfielda Woolwortha a tak¿e do studia fitness, piwnicy win i saloniku degustacyjnego oraz reprezentacyjnego lobby - Gilbert Lounge z pe³n¹ obs³ug¹ a tak¿e do us³ug konsjer¿a.

Woolworth Building to jeden z najstarszych i najs³ynniejszych drapaczy chmur w Nowym Jorku. Wci¹¿ jest jednym z 50 najwy¿szych budynków w USA i w dwudziestce najwy¿szych nowojorskich wie¿owców. Neogotycka budowla zosta³a oddana do u¿ytku w 1913 roku po trzech latach budowy i by³a najnowoczeœniejszym budynkiem w mieœcie. Swoje siedziby mia³y w niej F. W. Woolworth Company, czyli firma dla której budynek powsta³ a tak¿e wytwórnia muzyczna Columbia Records, kilka przedsiêbiorstw kolejowych, a tak¿e Marconi Wireless Telegraph Company of America, firmy produkuj¹ce broñ: Colt, Remington Arms, a tak¿e Hudson Motor Car Company. W budynku biura wynajmowa³ tak¿e in¿ynier i wynalazca Nikola Tesla.

Obecnym w³aœcicielem budynku jest Witkoff Group – pierwsze 30 piêter oraz KC Properties – 30 górnych piêter. Ostatnie piêtra zosta³y przerobione z pomieszczeñ biurowych na luksusowe apartamenty.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season