Poland

Anglia: Noszenie masek może nie być konieczne latem

Mieszkañcy Anglii nie bêd¹ musieli nosiæ masek w miesi¹cach letnich, jeœli liczba zaka¿eñ koronawirusem wystarczaj¹co spadnie - poinformowa³a zastêpczyni g³ównego lekarza Anglii, Jenny Harries

Jenny Harries poinformowa³a, ¿e maseczki prawdopodobnie bêd¹ wymagane ponownie w zimie.

- Jest ca³kiem mo¿liwe, ¿e w miesi¹cach letnich, jak to mia³o miejsce w zesz³ym roku, kiedy zaobserwujemy spadek liczby zaka¿eñ, nie bêdziemy musieli nosiæ masek przez ca³y czas - powiedzia³a w œrodê na konferencji prasowej zastêpczyni g³ównego lekarza Anglii. - Okres letni uwa¿amy za znacznie bezpieczniejszy - doda³a.

Od pocz¹tku pandemii w Wielkiej Brytanii dosz³o do ponad czterech milionów zaka¿eñ. Zmar³o ponad 120 tysiêcy chorych.

Do koñca ubieg³ego tygodnia pierwsz¹ dawkê szczepionki podano 17 723 840 osób. Obie dawki otrzyma³o 624 325 Brytyjczyków.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR