Poland

Anestezjolodzy: leczymy, a nie zapewniamy śmierć

Adobe stock

Nie zajmujemy siê „zapewnianiem dzieciom z wadami wrodzonymi œmierci bez bólu". Nie jesteœmy zbrodniarzami – przekonuj¹ anestezjolodzy.

„Wielce niestosownym, nieprawdziwym, bo nie wynika z wiedzy opartej na dowodach, a zatem nieuprawnionym publicznie, jest upowszechnianie pogl¹du umieszczaj¹cego anestezjologów dzieciêcych w grupie osób zadaj¹cych i zapewniaj¹cych bezbolesn¹ œmieræ swoim pacjentom" – pisz¹ prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) prof. Krzysztof Kusza i przewodnicz¹ca Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciêcej PTAiIT prof. Alicja Bartkowska-Œniatkowska.

– Nasza specjalizacja zajmuje siê znieczulaniem dzieci do procedur medycznych oraz leczeniem dzieci w stanie zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. Leczenie dzieci, u których rokowanie jest niepomyœlne i nie daje szans na wyzdrowienie, zmusza do podjêcia decyzji o rozpoczêciu leczenia paliatywnego, wymagaj¹cego wyspecjalizowanego i wielodyscyplinarnego zespo³u i jest domen¹ osobnej specjalizacji, jak¹ jest medycyna paliatywna – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Alicja Bartkowska-Œniatkowska. I podkreœla, ¿e, zgodnie ze znowelizowan¹ w 2016 r. ustaw¹ o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, obowi¹zek leczenia bólu dotyczy wszystkich specjalizacji. Podkreœla te¿, ¿e leczeniem noworodków urodzonych z ciê¿kimi wadami zajmuj¹ siê neonatolodzy na oddzia³ach intensywnej terapii noworodka.

Wyrok TK znosz¹cy legalnoœæ przes³anki pozwalaj¹cej na terminacjê ci¹¿y, w przypadku gdy badania prenatalne potwierdz¹ ciê¿kie i nieodwracalne upoœledzenie p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej ¿yciu, oburzy³y tak¿e pediatrów: „Konsekwencj¹ (...) bêdzie zmniejszenie dostêpu do opieki po³o¿niczej i perinatalnej dla wszystkich – zarówno zdrowych, jak i dotkniêtych wadami p³odów i ich matek, co doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu zgonów oraz niepe³nosprawnoœci wskutek powik³añ oko³oporodowych matek i dzieci" – ostrzega w swoim stanowisku Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall